Wednesday, 30 July 2008

ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမ

ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမ သည္

။ ျပည္သူတို ့ အမ်ိဳးသားေရးတြင္စိတ္ပါလာေစရန္ ႏိုင္ငံေရးတရား မ်ားကိုစတင္ ေဟာ ေျပာေလေတာ ့ သည္ ။ အစ တြင္ ရုပ္ရွင္ ရံု မ်ား အားလပ္ ခ်ိန္ ေပးစဥ္ တြင္ ေဟာ ေျပာခဲ ့ရ သည္ ၁၉၁၂ - ႏွစ္ ခုႏွစ္ေလာက္ တြင္ ႏွမ ျဖစ္သူ မအိမ္စိုး ႏွင္ ့ ျမန္မာ လူငယ္ ( ၃၁ ) ဦး ကို ဂ်န္ပန္ႏိုင္ငံ သို ့ေခၚေဆာင္ သြားျပီး ပညာသင္ ၾကားေစ သည္ ၁၉၁၉ -ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သို ့ ျပန္လာ ျပီး သူရိယ သတင္းစာ တိုက္ တြင္ သီတင္း သံုးကာ ႏိုင္ငံေရး တရားမ်ားစတင္ ေရသားေလေတာ ့ သည္ ။ ထို ့ ေနာက္ ကမာရြတ္တြင္ ေျပာင္ းေရႊ ့ ျပီး တပါး တည္း သီတင္းသံုး ကာ ႏိုင္ငံေရးတရားပြဲ မ်ား လွည္ ့လွည္ ေဟာ ေျပာေလေတာ ့ သည္ ။ တရားေဟာရာတြင္ အလြန္ေကာင္းသျဖင္ ့ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု က ဆရာေတာ္အား ပင္ ့ ေဆာင္ ရာ့ ကားလမ္းမေပါက္ သည္ ေနရာမ်ားတြင္ ထမ္း စင္ ျဖင္ ့ တရားေဟာ ပလင္ ထိ ပင္ ့ ေဆာင္ ၾကသည္ ။ ထို ့ သို ့ ႏိုင္ငံေရး မ်ိဳးေစ ့ ခ်ေပး ခဲ့ ေသာ ေက်းဇူး ေၾကာင္ ့္ ( ၁၉၂၀ - ၂၁ ) ခုႏွစ္ တြင္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားစတင္ သပိတ္ ေမွာက္ ၾကေလေတာ ့ သည္ ထိုအခ်ိန္ ဘုရင္ခံ မွာ အဂၤလိပ္လူမ်ိဳး ဆာရယ္ ဂ်ီနယ္ကရက္ေဒါက္ ျဖစ္သည္

မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ တို ့ ေပၚေပါက္ လာရန္ အတြက္ အဓိ က လွဳ ံေဆာ္ ေပးေသာ သတင္းစာ ၊ ဂ်ာနယ္ မ်ားကို အစိုးရ မွ ပိတ္ပစ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အာမခံေၾကး မ်ားေတာင္းခံလာ သျဖင္ ့ ဂ်ာနယ္ အခ်ိဳ ့ ပိတ္ ပစ္လိုက္ရ ျပီး သူရိယ ၊ ျမန္မာ ့ အလင္း ၊ ပညာ ့ အလင္္း ၊ ဗႏၶဳ လ ဂ်ာနယ္တို ့ သာ က်န္ရစ္ခဲ့ သည္ ။ ထိုစဥ္ ေ၀လမင္းသား ျမန္မာ ျပည္ လာမည္ ့ ခရီးစဥ္ အား ၀ိုင္အမ္ဘီေအ အသင္ း မွ ၾကီး မွူး ၍ သပိတ္ေမွာက္ ရာ ေခါင္းေဆာင္ အခ်ိဳ့ ကို ဖမ္း ဆီး ျပီး သပိတ္ေမွာက္ ရာတြင္ အေရးယူႏိုင္ေသာ ဘိြဳင္းေကာက္ ဥပေဒ ( Boycott ) ကို အစိုးရ မွ ျပဌန္းလိုက္ သည္ ။ ထိုသို ့ ဘုရင္ခံ မွတင္းမာလာေသာအခါ တြင္ ဆရာေတာ္ မွ ျငိမ္ ခံ မေနေတာ ့ ပဲ ဘုရင္ခံထံသို ့ ( ဆာရယ္ ဂ်ီနယ္ကရက္ေဒါက္ ျမန္မာ ျပည္ မွ ထြက္ သြား ) ဟူေသာ စာကို ဘုရင္ခံထံ ပိုက္ လိုက္ သည္ ။ ထိုႏွင္ လႊတ္သည္ ့ စာ ကို သူရီယ သတင္းစာ မွ ေဖာ္ ျပလိုက္ ေသာ အခါ တြင္ ျပည္ သူမ်ားမွာအံအားသင့္ ျပီး မ်ိဳးခ်စ္ စိတ္ တို ့ တိုးျမင္ ့ လာၾကသည္

ပထမ ေက်ာင္းသား သပိတ္ေမွာက္ စဥ္ က ဆရာေတာ္ မွာ အႏိၵယ သို့ ေခတၱ ေရာက္ရွိေန ခိုက္ ျဖစ္ သည္ ။ ထို အခ်ိန္တြင္ ရတနာဂီရိ တြင္ရွိေသာ ပါေတာ္ မူ ဘုရင္ သီေပါမင္းႏွင္ ့ လၽႊိဳ ့ ၀ွက္ေတြ ့ ဆံု ခဲ့ေသး သည္ ဟုဆို ၏ ။ ၁၉၂၂ -ခုႏွစ္တြင္ အႏိၵယ မွျပန္ေရာက္ျပီး ဖ်ာပံုခရိုင္ ေက်ာက္ကုန္းနယ္တြင္ ( လိပ္အခြံ ႏြာရမည္ ) ဟူေသာတရား ေဟာေျပာမွု ့ ေၾကာင္ ့ အဖမ္းခံရေလေတာ ့သည္ ။ ဆရာေတာ္ အဖမ္းခံရမွု ့ေၾကာင္ ့ သံဃာ ့သမဂၢ ေပါင္း ( ၃၇ ) ခုေပၚေပါက္ ခဲ့သည္ တႏိုင္ငံလံုးစည္းရံုးအံု ၾကြလာသည္ ။ အစိုးရအေပၚ အၾကည္ ညိဳ ပ်က္ေအာင္ေဟာေျပာ မွု ့ေၾကာင္ ့ ဆရာေတာ္ အား ပုဒ္မ ၁၂၄ ( က ) အရ မအူပင္ေထာင္တြင္ ေလးႏွစ္အျပစ္ေပး ခံရသည္ ။ ေထာင္တြင္း ေနထိုင္မွု ့ေကာင္းသျဖင္ ့ သံုးႏွစ္အၾကာမွာပင္ လြတ္ေျမာက္ လာခဲ ့ေလသည္

ေထာင္မွလြတ္ေသာအခါ ႏိုင္ငံေရးတရားမ်ားကို ဆထက္တပိုးေဟာ ေျပာေလရာ မႏၱေလး တြင္ ဆရာေတာ္ ၏ လွံေဆာ္ မွာေၾကာင္ ့ အဓိကရုန္း ျဖစ္ေပၚေလသည္ ထို ့ေၾကာင္ ့ အစိုးရ မွ ဆရာေတာ္ အားရန္ကုန္တြင္ အလုပ္ၾကမ္းႏွင္ ့ ေထာင္ ဒါဏ္ သံုးႏွစ္ အပစ္ေပး ခဲ့ရာ ဆရာေတာ္ သည္ အုန္းဆံ ထု ၊ ၾကိဳးက်စ္ စေသာ အလုပ္ ၾကမ္းမ်ားလုပ္ခဲ့ရ ေလ သည္ ။ ဒုတိယ အၾကိမ္ေထာင္ မွထြက္လာေသာအခါ တြင္ တပည္ ့ဒယကာ မ်ား မွ စုေဆာင္းေကာက္ခံထားေသာ အလွဴေငြမ်ားအား ဆရာေတာ္ ထံ အပ္ ၾက ရာ ၁၉၃၈ - ခုႏွစ္ေလာက္ တြင္ (တရုတ္ ႏွင္ ့ ဂ်ပန္ )အ ေၾကာင္ းကို ဓါတ္ပံုမ်ားႏွင္ ့ ေ၀ေ၀ဆာဆာ ထုပ္ခဲ့ သည္ .။

ျမန္မာ ့ ႏိုင္ငံေရး အေျခေနမွာလည္း ရွုပ္ေထြးသည္ ထက္ ရွုပ္ေထြး လာျပီး ေတာ္ လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္ အခ်ိဳ ့ မွာ အစိုးရ မွေပးေသာ ရာထူး ၊ စည္းစိမ္ ၊ အာဏာ တို ့ ယစ္ မွူးလာၾကျပီး ဆရာေတာ္အား ပစ္ပယ္ စ ျပဳလာသည္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဆရာေတာ္ အားလံုးလံုးပစ္ပယ္ ခဲ့ သျဖင္ ့ ဆရာေတာ္ မွာ အေျခအေန မဲ့ ျဖစ္ကာ ျဖစ္သလိုေန ျဖစ္သလိုစာ း ဘ၀ ျဖင္ ့ ဘ၀ ေန၀င္ခ်ိန္ေရာက္ ခဲ့ရ သည္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဆရာေတာ္မွာ ေလာကဓံ တရား တို ့ေၾကာင္ ့ ၁၃၀၀-ျပည့္ႏွစ္ ၀ါေခါင္လဆုတ္ ၁၁ ရက္ ၊ ( ၁၉၃၉ -ခု ႏွစ္ ၊ စက္တင္ဘာလ ၉ -ရက္ေန ့) အေရာက္တြင္ ရန္ကုန္ေဆးရံုၾကီး ၌ ခ်ိဳ ့တဲ့စြာ ျဖင္ ့ဘ၀နတ္ထံ ပ်ံ လြန္ေတာ္ မူ ရွာေလေတာ ့ သည္ .။

က်မ္းကိုး။ ။- ျမန္မာ ့စြယ္စံု က်မ္း အတြဲ ( ၁၅ ) -၁၉၇၆

- ထင္ရွား ခဲ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္ၾကီးမ်ား ( ေရႊ ဥၾသ ) - ၁၉၈၆

စာေရးသူအမွာ။ ။ သမိုင္းတြင္ ခဲ့ သည္ ့ သံဃာ ့ အာဇာနည္ ၾကီးမ်ား၏ သမိုင္း မ်ား ေပ်ာက္ကြယ္မသြားေစရန္ႏွင္ ့ ျမန္မာ ့ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းတြင္ သဃာ ေတာ္ မ်ား အေရးပါခဲ့ ပံုတို ့ကို မေမ့ေလွ်ာ ့ေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္ ။ ထို ့ အျပင္ ေခတ္အဆက္ဆက္ မွ ယေန ့ အခ်ိန္အထိ ့သံဃာ အာဇာ နည္ မ်ား သမိုင္းတြင္ ပခုကၠဴ ျမိဳ ့ ၏ အေရးပါပံု ကို သိသာေစရန္ တို ့ ျဖစ္သည္ ။

No comments: