Monday, 24 March 2008

ဆိုးလိုက္တဲ့ ဘ၀..(ဒုတိယ ပိုင္း)


ဒုတိယ ပိုင္းအေန န ဲ ့ က်ေနာ္တင္ ျပခ်င္တာေလးေတြ က ေတာ ့ KTV ၊ (မာဆက္) အႏိွပ္ခန္း၊ စားေသာက္ဆိုင္ မ်ားတြင္ လွည္ ့လည္ ေဖ်ာ္ေျဖ ေရးးအသြင္ေဆာင္ေနၾကတဲ့ ေမာ္ဒယ္မေလးမ်ားအေၾကာင္းျဖစ္ပါတယ္..၊

အဆိူ ပါမိန္းကေလးမ်ားမွာ မ်ားေသာအားျဖင္ ့ ရုပ္ရည္ေခ်ာေမာေျပျပစ္ၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။

အလႊာ အသီးသီးမွ ဆင္းသက္္လာၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္..၊သူတို ့ က်င္လည္ရာ ေနရာမ်ားကေတာ ့ …စားေသာက္ဆိုင္ အမည္ခံ ကာရာအိုေကခန္းမ်ား၊ အလွျပင္ဆိုင္အမည္ခံအႏွိပ္ခန္းမ်ား. .စင္တင္ေတးဂီတအမည္ခံ ေမာ္ဒယ္မေလးမ်ား ထားရွိေသာဆိုင္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္..။စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင္ ့ မိန္းကေလးတို ့ သဘာ၀ အလွတရားမ်ားကို ဗန္းျပကာေငြ ရွာ ၾကေသာေနရာမ်ားျဖစ္ပါသည္..။

ပထမဦးစြာတင္ျပမွာက ကာရာ အိုေကခန္းမမ်ား..တြင္ က်င္လည္ၾကေသာ မိနး္ကေလးမ်ား၏ ဘ၀ အေၾကာင္းျဖစ္ပါသည္..။

ထိုမိန္း ကေလးမ်ားသည္အသက္အားျဖင္ ့ (17 ႏွစ္မွ30)၀န္းက်င္သာရွိၾကပါသည္။ထို မိန္းကေလးမ်ား ရုပ္ရည္ အ တန္သင္ ့ ရွိၾကျပီးပညာေရးအေနႏွင္ ့ေတာ ့ အခ်ိဳ ့က အေျခခံအဆင္ ့ အခ်ိဳ ့ ကေတာ ့ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ေက်ာင္း တက ္ ဆဲ မိန္းကေလးမ်ားပါ ပါ၀င္ ပါသည္။ပထမႏွစ္..ဒုတိယႏွစ္ေက်ာင္း သူမ်ားပါ၀င္ေနၾကမွာထူးျခားမွဳ ့ တခု ျဖစ္ပါသည္..။သူတို ့ ၏ေျပာဆိုခ်က္ အရ ပညာဆက္လက္သင္ရန္အတြက္ ေငြေၾကးမျပည့္ စံုျခင္း၊မိဘမ်ားမွစီးပြားေရးက်ပ္တည္းလာမွဳ ့ ေၾကာင္ ့ ေက်ာင္းစရိတ္ဆက္လက္မပံ့ပိုးႏိုင္ေတာ ့ ျခင္းတို ့ ေၾကာင္ ့ ပညာအတြက္ ဘ၀ က ိ ု ႏွစ္ၾက သူမ်ား ျဖစ္ ပါသည္။ ထိုမိန္းက ေလး မ်ိဳးသည္မ်ားေသာအားျဖင္ ့ အလုပ္သေဘာဆက္ဆံံမွဳ ့မွလြဲရ်္လူသိမခံၾကပါ ။ေနာက္ထိုအထဲတြင ္ အမ်ားဆံုး ေရာက ္ ရွိလာၾကသူမ်ားကေတာ ့ ယခင္အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ နယ္မွေနရ်္လာေရာက္လုပ္ကိုေနၾကသည္ ့ အထည္ ခ်ဳပ္ သမ ေလးမ်ားျဖစ္ပါသည္ ။ျပည္ပ မွလာေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကေသာအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးအေျခေနအရေသာ္၄င္း ၊အစိုးရ၏စီပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေပၚသေဘာထားေျပာင္းလဲလာျခင္းေၾကာင္ ့ ေသာ္၄င္း ၊လွ်ပ္စစ္မီးသံုးစြဲရာတြင ္ လံု ေလာက္စြာမရရွိမွဳ ့ေၾကာင္ ့ေသာ္၄င္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္လုပ္ငန္းမ်ားရပ္ဆိုင္းခဲ့ ၾကပါသည္..။

ထိုအခါတြင္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားမွမိန္းကေလးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္ခဲ့ ရပါသည္..။ ထိုမိန္းကေလးမ်ား သည ္ မိမိ ဘ၀ ရပ္တည္ေရး ႏွင့္ အျခားအလုပ္မ်ားေျပာင္းလဲ လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္အလုပ္ရွားပါးမွဳ ့ တို ့ ေၾကာင္ ့ အ၀င္လြယ္ အထြက္ လြယ္ေငြရလြယ္ေသာကာရာအိုေကခန္းမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကရင္း ယခုတိုင ္ ရုန္းမထြက္ႏိုင္သ ူ အမ်ားအျပားရွိေန ၾက ပါသည္ ။ ေနထိုင္ၾကသည္ ့ ပံုစံမ်ားကေတာ ့ အလွ်င္းသင္ ့ သူမ်ားႏွင္ ့ တိုက္ခန္းမ်ားစပ္္တူဌားရမ္းေနထိုင္ၾကျခင္း ၊ဆိုင္မ်ားမွစီစဥၤေပးေသာအေဆာင္မ်ားတြင္ေနထိုင္ၾကျခင္းမ်ားစသည္ျဖင္ ့ေန ၾက ပါသည္ ။စားေရးေသာက္ေရးအေနႏွင္ ့ ကေတာ ့ မနက္ခင္းပိုင္းတြင္မိမိေငြျဖင္ ့၀ယ္စားညစာ အတြက္မူ လာ ေေရာ က္ ၾက ေသာဧည္ ့ သည္ မ်ားထံမွေက်ြး သမွ် ျဖင္ ့ ခ်ိဳ ့ ခ်န္ ကာ ရသမွ် ေငြ ကိုစုျပီး အေ၀းမွမိဘ မ်ားကိုေထာက္ ပံ့ ၾကပါသည္

အလုပ္ခ်ိန္မွာ ညေန(5း00)ေလာက္မွစတင္ကာည(2း00)ေလာက္ထိရွိၾကပါသည္ ။ထိုဘ၀မ်ားတြင္ ၾကာရွည္ က်င္လည္ ခဲ့ ၾကသည္ ့ မိန္းကေလးအမ်ားစု မွာ က်င္လည္ရာပါတ္၀န္းက်င္ ၏ရိုက္ခတ္မွဳ ့ ေၾကာင္ ့ စိတ္အလိုလိုက္ရင္း အရက္စြဲ ၊ေၾကးစားဘ၀ ၊ေငြ ေၾကးခ်မ္းသာသူမ်ား၏လေပးစနစ္ျဖင္ ့ အငယ္အေနွာင္းဘ၀မ်ားျဖင္ ့ သာနိဂုန္းခ်ဳပ္ရပါေတာ ့ သည္ ။

(မွတ္ခ်က္)

ထိုလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ယခင္က ျမိဳ ့ ၾကီးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ရန္ကုန္ ၊မႏ ၱေလး ၊ေမာ္လျမိဳင္စေသာ ျမိဳ ့ ၾကီးမ်ားတြင္ အဓိ က ေစ်းကြက္ ျဖစ္ခဲ့ ေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္ ရံုးဌာန မ်ား ေျပာင္းေရႊ ့ ဖြင့္လွစ္ရာ ေနျပည္ေတာ္ တြင္ ဆိုင္မ်ား တိတ္တိတ္ပုန္းတိူးခ်ဲ့ ကာေအာင္ ပြဲ ခံ လွ်က္ရွိ္ေနပါသည္

Friday, 21 March 2008

ဆိုးလိုက္တဲ့ ဘ၀..(ပထမ ပိုင္း)
ရန္ကုန္ျမိဳ ့ ေနရာအႏွံ ့ တြင္ သြားရင္းလာရင္းတေန ့ တျခားမ်ားျပားလာေသာျမင္ကြင္းေတြ ထဲ မွ စိတ္မသက္သာဖြယ္ျမင္ကြင္းတခုကေတာ ့….ဘ၀ ႏွင္ ့ ခႏၵာ ကိုယ္ကိုအရင္းအႏွီး ျပဳ ကာေငြ ရွာေနၾကသည္ ့ ..အမ်ိဳးသမီးငယ္ေလးမ်ား.. မ်ားျပားလာျခင္းျဖစ္ပါသည္….။ထ့ိုအတူ.. လူျမင္ကြင္းမဟုတ္ ပဲ အႏွိပ ္ ခန္း မ်ား. .KTV.ကာရာအိုေက.. စင္တင္ေတ းဂီတ.. တို ့ လို..တိူက္ခန္းမ်ားဆိုင္ခန္းမ်ားတြင္ လဲ ဘ၀ႏွင္ ့ လဲ ကာေငြရွာေနရ သည္ ့ မိန္ခေလးငယ္မ်ား၏ဘ၀မ်ားမွာ တကယ္ေတာ ့ နာၾကည္း ဖြယ္ခံစားမွု ့ေတြ အျပည့္ ပါ .. ။
ျပည္ ့ တန္ဆာ လုပ္ငန္းဟူသည္ မွာဘုရားရွင္လက္ထက္ကတည္းက ရွိခဲ့ ေသာလုပ္ငန္း ျဖစ္ေသာ္ လည္း ဘယ္ေခတ္ဘယ္ကာလပဲ ျဖစ္ျဖစ္အျမင္မတင္ ့ တယ္ ပါ….။
ျပည္တြင္းက ျပည္သူတို ့ ၏လူေနမွု ဘ၀ကိုအဓိက ထားျပီးတင္ျပေနတဲ့ ရန္ကုန္သားတေယာက္ သူတို ့ ဘ၀ကို ေလ့လာၾကည္ ့မိသေလာက္တင္ ျပလိုက္ ရ ပါေစ… ။သူတို ့က်င္လည္ ရာ ေလာ က ထဲ မွာ လဲ အလႊာအသီးသီးရွိပါသည္ ။တခုျခင္းစီတင္ျပရေသာ္…………………..။
လမ္းေဘးပလက္ေဖာင္းမ်ားေပၚ မိန္းခေလး…မ်ား..။ထိုအလႊာတြင္အသက္(14-15) ႏွစ္မွ (35-40) ထိအရြယ္မ်ားစြာပါ၀င္လွုပ္ရွားၾကသည္။က်က္စားရာလူေခၚရာေနရာမ်ားမွာ..ပန္းဆိုးတန္းလမ္းမအလယ္ဘေလာက္ႏွင္ ့ တံတား၀န္းက်င္၊အေနာ္ ရထာလမ္းမေပၚရွိ ကားမွတ္တိုင္မ်ား.. လမ္းေလးဆယ္..ဘားလမ္း..လမ္းသံုးဆယ္မွတ္တိုင္မ်ားတြင္ပိုမိုေတြ ့ ရသည္။ေနာက္..သီရီမဂၤလာေစ်းတ၀ိုက္.. ေတာင္ဥကၠလာေ၀ဇႏၱာလမ္းမေပၚ..ေစာ္ဘြားၾကီးကုန္းကား၀န္းေဟာင္း..တာေမြေစ်းတ၀ိုက္..သိမ္ျဖဴလမ္း (ဆရာ၀န္မ်ားအသင္းတိုက္အနီးညေမွာင္ခ်ိန္မ်ား) ေန ့လည္ခင္းမ်ားတြင္.. ျမိဳ ့ ထဲ ရုပ္ရွင္ရံုမ်ားေအာက္တြင္အမ်ားဆံုးျမင္ေတြ ့ေနရ ပါသည္..။ထိုမိန္ကေလးမ်ားမွာရန္ကုန္ျမိဳ ့ တြင္ းမွမဟုတ္ၾကပါ..အမ်ားစုမွာ သံလွ်င္.. ဒလ ေတာင္ဒဂံု..ဆိပ္ၾကီးခေနာင္တို ..ၾကည္ျမင္တိုင္တဖက္ကမ္းေအးရြာ..လိွုင္သာယာစေသာ ေနရာ မ်ားတြင္အေနမ်ားၾကသည္။တခ်ိဳ ့ ့ နယ္ေ၀းမွမိန္းကေလးမ်ားမွာေတာ ့ အခန္ ့ သင္ ့ သလို (ဥပမာ-ဘူတာၾကီးမွမီးရထား၀န္ထမ္းလိုင္းခန္းမ်ားမွေနာက္ေဖးတြင္အဖီေလးမ်ားခ်ထားေသာေက်ာတေနရာ စာတြင္ တညတာအိပ္စက္ရန္အတြက္ဘယ္ေလာက္ဟူရ်္ေပးေနျခင္မ်ိဳးမ်ား)ရွိပါသည္..။သူတို ့ ၏အလုပ္ခ်ိန္မနက္ခင္း (၁၁း၀၀) ေလာက္မွစတင္ ကာမိမိက်က္စားရာေနရာ မ်ားသို ့ ေရာက္ ရွိပါၾကပါသည္။ထို အခ်ိန္မွစတင္ ည (၁၁း၀၀) နာရီေလာက္ထိသူတို ့ ၏ခႏၵာကို ယ္အား..အခစားျဖင္ ့ ဌားရမ္း ၾကပါသည္..။စားေသာက္ၾက သည္မွာေတာ ့ ပလက္ေဖာင္းေဘးမွအ၀စားထမင္းဆိုင္ေလးမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္..။ည(၁၁း၀၀)ေက်ာ္လွ်င္ေတာ ့ ၾကံဳ ရာ ကားမ်ားျဖင္ ့ တဆင့္ ျပီးတဆင္ ့ အိပ္တန္းျပန္ၾကပါသည္..။ရွိလာေသာေငြေၾကးမ်ားကိုေတာ ့ သူတို ့ ၏ကိုယ္ၾကိဳးအတြက္သံုးၾကသည္႕ အလြန္နည္းပါး ၾကပါသည္ ..။နာတာရွည္ မိခင္… ဘုစုခရုေလးမ်ားတန္းစီျပီးေမြးကာအခ်ိန္ျပည္ ့ နီးပါမူးေနေသာဖခင္.. အမိမဲ ့ အဖမဲ့ အရြယ္လြန္ဖိုးဖြားမ်ားႏွင္ ့ သာၾကီးျပင္းခဲ့ ရ ေသာသူမ်ား… မိသားစုစား၀တ္ေနေရးအတြက္မိမိဘ၀ကိုခ်ရင္းခဲ့ ရ သူမိန္းကေလးမ်ား…..ရိုးရိုးသားသားလုပ္ကိုင္စားခ်င္ ပါေသာ္လည္းငယ္စဥ္ကေကာင္းမြန္စြာပညာမသင္ၾကားခဲ့ ရ မွု ့ ေၾကာင္ ့ အလုပ္အကိုင္ရွားပါျခင္း. ၊တျမိဳ ့ တရြာမွလာရ်္ရန္ကုန္ျမိဳ ့ ရွိလူကုန္တန္အိမ္ မ်ားတြင္. .အိမ္ေဖာ္လုပ္ရင္းအိမ္ရွင္ေယာက်ၤားမ်ားမွလူမသိသူမသိအေစာ္ကားခံ ရကာ.. ဘ၀ကို မထူးဇါတ္ခင္းခဲ့ ၾကသ ူ မိန္းကေလးမ်ား.. စသည္ ျဖင္ ့ ရင္နာဖြယ္ရာ ဘ၀ဇါတ္မ်ားစြာျဖင္ ့ ေရာက္ရွိ လာခ ဲ ့ ၾကပါသည္။ လမ္းေပၚတြင္လုပ္စားသည္ဆိုေသာ္လည္းအဖိုးအခကို အျပည္ ့ ရသည္ မဟုတ ္ (ေခါင္း) လုပ္္သူအတြက္အခ်ိဳးအဆႏွင္ ့ ေပး ရပါသည္ ..။ထို(ေခါင္း) မ်ားမွာလည္းသက္ဆိုင္ရာရဲ.နယ္ထိန္းမ်ားကိုလည္းေငြလိုလွ်င္ေငြ.. လူလိုလွ်င္..တဆင္ ့ ဒါနျပဳၾကမွ၄င္းတို ့ လုပ္ငန္းအတြက္ေဘးကင္းပါမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေပးကမ္းၾကရျပန္ပါသည္… ။ ထိုအလႊာမွမိန္းကေလးမ်ားအဖို ့ ေတာ ့ ႏူရာ၀ဲစြဲ လဲရာသူခိုးေထာင္း ျဖစ္ေနရပါသည္..။

Tuesday, 18 March 2008

အရင္တုန္းကအခ်ိန္..အခုအခ်ိန္..ျပီးေတာ ့ ေနာက္ လာမယ္ ့ အခ်ိန္..........(ဒုတိယပိုင္း)

(ဒုတိယပိုင္း)
အမွန္တကယ္တတ္ကြ်မ္းတဲ့ ပညာရွင္ေတြ ကို ေဘးခ်ိတ္ထားတယ္ေနရာမေပးဘူး။ဘယ္ေနရာမဆိုသူသူတို ့ လုပ္လို ့ ရမယ္ပဲ ထင္ေနတယ္..ျဖစ္ေတာ ့ ျဖစ္ ပါတယ္(ေသာက္)တလြဲေတြ. ခုပဲၾကည့္ဦးေနာက္တခုေျပာျပမယ္ . တကၠစီေတြ မွာမီတာတပ္တယ္တဲ့ .ပိုင္ရွင္ေတြ ကမတပ္မေနရဆိုေတာ ့ တပ္ တယ္..သတ္မွတ္ထားတဲ့ ႏွုန္ထားနဲ့ ေတာင္းလားဆိုေတာ ့ ခရီးသည္ျမင္ မွာစိုးလို ့ လက္ကိုင္ပ၀ါေလးနဲ့ဖံုးထားၾကတယ္.ဘ ယ္ေနရာမဆို ေသခ်ာစဥ္းစားၾကဖို ့ ေကာင္းတယ္..ဗ်ာ။ေျပာလိုက္ေသးတယ္စိုက္ပ်ိဳးေရးကိုအေျခခံ ရ်္ေခတ္မွီတိုးတက္ေသာႏိုင္ငံေတာ္ ၾကီးတည္ေဆာက္ အံ တဲ့ ..ဘယ္ေတာ ့ မွ မေမွ်ာ္ လင္ ့ ေလနဲ့..နည္းပညာမပါပဲနဲ့ဘယ္ေတာ ့ မွမတို းတတ္ဘူး..ဟိုအရင္တုန္ကေတာ ့ ဟုတ္ခ်င္ဟုတ္မယ္…..ယေန ့ မ်က္ေမွာက္ အခ်ိန္မွာေတာ ့ တက္တက္စင္ေအာင္ လြ ဲ ေနျပီဗ်……။ၾကက္ဆူပင္ေတြ စိုက္ တယ္ ဘာျဖစ္လာလဲ..ေနၾကာပင္ေတြ စိုက္တယ္ ဘာျဖစ္လာလဲ ..က်ေနာ္ တို ့ ျပည္တြင္းမွာေတာ င္ၾကက္ဆူဆီ(ဘိုင္အိုဒီဇယ္)တဂါလံ ဘယ္ေလာက္ဆိုျပီးေစ်းကြက္ေပၚေပါက္လာျပီလား…ႏိုင္ငံတကာတင္ပို ့ ဖို ့ေနသာသာျပည္တြင္းေစ်းကြက္အေနနဲ့ေတာင္မျဖစ္ထြန္းေသးဘူး….ကုန္က်စားရိတ္ကေတာ ့ အဲ ဒီအတြက္ေသာက္ေသာက္လဲ ကုန္ထားတာ…လုပ္ခ်င္တာေတြ ေလွ်ာက္လုပ္ေနေတာ ့ တာ ပဲ အဲ ဒါဘာျဖစ္လို ့ လဲ သိလား….သူတို ့ ကိုယ္တိုင္မတတ္က်ြမ္းလို ့ ….ပညာရွင္ေတြ ေဘးခ်ိတ္ထားလို ့ ျဖစ္ရတာေတြ ပဲ ….စစ္တိုက္တဲ့ ပညာ..လူသတ္တဲ့ ပညာေတြ တတ္ေနရံုနဲ့ ေတာ ့ တိုင္းျပည္ ကို ဘယ္လို မွအုပ္ခ်ဳပ္လို ့ မရ ဘူး……အမွန္တတ္သိနားလည္ တဲ့ သူေတြ ကို ပဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေစခ်င္တယ္ဗ်ာ…..က်ေနာ္ ့ သေဘာ ေျပာ ရ ရင္ တိုင္းျပည္ကိုအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ သူကို လူပုဂၢိဳလ္အေနနဲ့ မေရြးခ်ယ္ဘူး…ေရြးခ်ယ္တဲ့ သူ ဟာ..တိုင္းျပည္အတြက္..ျပည္သူေတြ အတြက္ဘယ္ေလာက္…တို းတက္ေအာင္လုပ္ေပးႏိုင္ မလဲ ဆို တာ ကို ပဲ အေလးထားမယ္ဗ်….။
ေနာက္တခုက်ေနာ္တို ့ တိုင္း ျပည္ က သယံဇာတေတြ ….ကုန္ခါနီး ျပီ…..ေနာင္အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ဆိုရင္ေျမၾကီးတူးေရာင္ဖို့ပဲ က်န္ေတာ ့ မယ္……။ျပည္ပ အားကို ပုဆိန္ရိဳးတဲ့ ….သူမ်ားေတြ ေတာ ့ ေျပာ တယ္ ဗ်ာ..သူတို ့ ကေရာျပည္ ပ နဲ့ ကင္း ၾကလို ့ လား…။စကားစပ္မိတုန္းအားလံုးကို အသိေပးလိုက္ မယ္ဗ်ာ..ဟိုတေလာ က ရုရွားက ကုမၼဏီတခု နဲ့ ျမန္မာအစိုးရ က စာခ်ဳပ္တခုခ်ဳပ္လိုက္တယ္.(ခ်င္းတြင္း).ဥရုျမစ္ရိုးတေလွ်ာက္မွာေရႊနဲ့ ဆက္စပ္သတၱဳပစၥည္းမ်ားရွာေဖြ ေရးဆို ျပီးေတာ ့ ေလ…….အဲ ဒါအဓိက ရွာ မွာ က ယူေရနီယံသတၱဳ ပဲ ..ေရႊဆိုတာ က လူၾကားေကာင္းေအာင္ေခါင္းစဥ္တပ္ထားတာဗ်…အဲဒီဖက္ ေဒသခံ တေယာက္ ကေျပာသြားတာ..ခုစလုပ္ေနျပီ..ေပါက္ ေရာက္တဲ့ သူေတြ က အခ်ိန္မီတားဆီးေပး ၾက ပါ ….ေဒသ ခံ ေတြ ကေတာ ့ ခုလက္ ရွိရွာေနၾကတာ က ေရႊ ရယ္..ေရႊ ျဖဴ(ပလက္တီနမ္) ရယ္ပဲ ရွာေနၾကတာ…။တိုင္းျပည္ကို လက္သိပ္ထိုးျပီးေရာင္းေနျပီ … ။ႏူကလီးယားလက္နက္အတြက္ၾကိဳတင္ၾကံစီမွု ့ ရွိေနျပီ….။တိုင္းျပည္မွာအႏၵရာယ္ၾကီးေနျပီ…. အက်ဥ္းခ်ုပ္ေျပာရင္….ျပည္သူေတြ ဟာမိမိအနာဂါတ္ကို မိမိေရြးခ်ယ္ၾကပါ…..အခ်ိန္မီရံုေလးပဲ ရွိေတာ ့ တယ္…ခုခ်ိန္မွာ အမွားမခံ ေတာ ့ ဘူး…..ခုခ်ိန္တခါမွားတာနဲ့ ေနာင္ ေဆြ စဥ္မ်ိဳးဆက္သားစဥ္ေျမးဆက္ ခံ ရေတာ ့ မွာ ပါ ….ေၾကာက္စိတ္ေတြ ကို ေခတၱေဘးဖယ္ထားၾကပါစို ့ .ဟူရ်္တိုက္တြန္းလိုက္ ပါ ရ ေစခင္ ဗ်ာ……..

18.3.2008 လူငယ္ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္


Sunday, 16 March 2008

အရင္တုန္းကအခ်ိန္..အခုအခ်ိန္..ျပီးေတာ ့ ေနာက္ လာမယ္ ့ အခ်ိန္..........

တခ်ိန္တုန္း ဥိးေလးက စစ္တပ္ထဲ ကပါ..ခုေတာ ့ ကြာ ရ တဲ့ ပင္စင္လခေလးကမဆိုစေလာက္ေလးနဲ့ ငါလို ေျခတဖက္ျပတ္ေနတဲ့ သူဘယ္လို ထမင္း ၀ ပါ ့ မလဲညီေလးရာ..ေနာက္ ဆံုးေတာ ့ လဲမင္းခုျမင္ေနတဲ့ အတိုင္ပဲညီေလး..ဆိုျပီး၀မ္နည္းစို ့ နင္ ့ စြာနဲ့ ေျပာ လာခဲ့ တဲ့ တခိ်န္တုန္းကတိုက္ပြဲေပ်ာ္ၾကီးတဦးပါ..ခုေနမွာေတာ ့ လမ္းေဘးမွာပိုက္ဆံေတာင္းရသူတဦး ပါ….
ခုလက္၇ွိအခ်ိန္မွာဘယ္ေနရာ မွာ ပဲျဖစ္ျဖစ္အဆင္ ့ အတန္း ခြဲျခားမွဳေတြ အရမ္းဆိုး၀ါးေနပါတယ္..တိုင္းျပည္ကို ကာကြယ္ခဲ့ တဲ့ သူတဦးကို ခုလိုပစ္စလက္ခက္ထားတာမေကာင္ဘူးဗ်…ေအာက္ေျခက စစ္သားေတြ ရဲ့ ဘ၀ေတြ ဟာ ခ်ိဳ ့ တဲ့ စြာနဲ့ေနၾကရတာပါ..ကိုယ္အဂၤါတခုခုခ်ိဳ ့ တဲ့သြားတဲ့ေန ့ မွာေတာ ့ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ မိသားစုအသိူင္အ၀ိုင္း မရွိလို ့ ကေတာ ့ လမ္းေဘးေရာက္သြားၾကတာၾကီးပါပဲ ။ေအာက္ေျခက စစ္သားၾကီးေတြ မွာေတာ ့တေျဖးေျဖးနဲ့ ကိုယ္ျဖစ္ကို ယ္ခံ ဆို တဲ့ စြန္ ့ ပစ္ခံ ဘ၀ကိုေရာက္ေနပါျပီ ။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေတြ နဲ့ ပလဲ နံ ပသင္ ့ တဲ့ သူေတြ ။သူတို ရဲ့ သားသမီးေတြ က်ေတာ ့ ေကာင္းေပ ့ ညြန္ ့ ေပ ့ အခြင္ ့ အေရး ရ ပါ ေပ ့ ဆိုတဲ့ ေနရာ ေတြ မွာ ေနရာ ယူထားၾကတယ္ ။အာဏာဆိုတာကို ထင္ သလို အသံုးခ်ၾကတယ္၊တေျဖးေျဖးနဲ့ ျပည္သူအေပၚထားတဲ့ စိတ္ဓါတ္ေတြ က မမွန္ေတာ ့ ဘူး၊အဲ ဒီလို စိတ္ဓါတ္မမွန္လာတဲ့ အခါၾကေတာ ့ ဘုန္းကံျမင္ ့ မားေနတုန္းေလးခဏ ပဲ ျပီးတာနဲ့ သူတို မိသားစုနဲ့ ဘယ္သူမွမပါတ္သတ္ခ်င္ၾကေတာ ့ ဘူး။ဥပမာေျပာရ ဗ်ာလူငယ္ေတြ ပါသိေအာင္ ဦးခင္ညႊန္ ့ နဲ့ ဥ ပမာ ျပမယ္။တခ်ိန္တုန္းက ဆိုရင္ ဘုန္းမီးေနလအေတာ္ၾကီးမားခဲ့ သူ ပါ။အမွန္တကယ္လဲ ေတာ္ပါတယ္..လမ္းတံတားေတြ ကို ေတာ္ ေတာ္ ေလး တည္ေဆာက္ ခဲ့ သူ ပါ။အဲ ဒီမွာ ပဲ တံတားတခုတည္ေဆာက္ျခင္း အားျဖင္ ့ ရရွိလာတဲ့ အက်ိဳးအျမတ္ကို သိလာတယ္။တံတားတစင္းေဆာက္တာနဲ့ ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ ဘယ္ေလာက္ ရ လဲ ဆို တာ သိသြားျပီ။ျပည္သူ ပိုင္ပိုက္ဆံ ကိုတံတားတစင္းေဆာက္ ျပျပီးမွက်န္တာ အိတ္ထဲ ထဲ့ တာ ေကာင္း တယ္ေလ..အမ်ားအျမင္ လဲ ေကာင္း တာ ေပါ ့ေနာ္ ။အဲ ဒီလို ရ မွန္း သိေတာ ့ ေဆာက္ လို က္ တဲ့ တံ တားေတြ ေလ..ျပည္သူ ့ အတြက္ ေကာင္း တာ က နဲ နဲသူတို ့ အတြက္ ေကာင္း ကြက္ က မ်ားမ်ား အမွန္တကယ္လို တဲ့ ေနရာေတြ ၾကေတာ ့ လက္ေရွာင္ၾကတယ္ေ၀းလံ ေခါင္း ပါးတဲ့ ေနရာ ေတြ ေလ..။ေျပာ ရ ရင္ေတာ ့ အမ်ားၾကီး ပါ..ေနာက္ ဆံုးသူၾကဆံုးခ်ိန္မွာေတာ ့..ဘယ္သူမွအဖက္ မလုပ္ၾကေတာ ့ ဘူး..ေနာက္ ဆံုးကုန္ကုန္ေျပာ ရ ရင္ဘာသာေရး သာသနာေရးအတြက္ လုပ္ေနပါတယ္ဆိုတဲ့ ဘုရားလူၾကီးေတြ က အစ အေရး မလုပ္ၾကေတာ ့ ဘူး..ေလေရႊ တိဂံုဘုရားမွာဦးခင္ညြန္ ့ ထီးေတာ္ တင္ တုန္းက ပံုေတြ ခုခ်ိန္ျမင္ရေသး လား…မန္းတေလးဘုရားၾကီးေတာင္ဖက္ ေစာင္းတန္းမွာျပထားတဲ့ ဦးခင္ညႊန္ ့ ပံုေတြ ခုျမင္ရေသး လား…အဲ ဒါပဲ …
ခုေခတ္မွာ ဘုရားလူၾကိးေတြ က အစေဖာ္လံ ဖားေနၾကတယ္….။စစ္ဗိုလ္ေတြ က လဲေနရာ တကာကို ပါ ၾကတယ္..။ဘုရားေဂါ ပ က ထဲ လဲ ပါခ်င္..ပရဟိတလုပ္ငန္းေတြ ထဲ လဲ ပါခ်င္..၀န္ၾကီးဌာနေတြ လဲ သူတို ့ မပါတာ မရွိဘူး။က်န္း မာေရးဌာနဆို ပါ ေတာ ့ သူတို ့ သင္ခဲ့ ရ တဲ့ တိုက္ေရး ခိုက္ေရး ပညာေတြ နဲ့ ဘာဆိုင္လဲ …ဟိုတယ္နဲ့ ခရီးသြားဌာနဆို ၾကည္ ့ ဦး နိုင္ငံ ျခားဧည္ ့ သည္ ဘယ္ႏွစ္ဦး ေခၚႏိုင္ လဲ ဘယ္လိုေတြစီမံ ႏိုင္ လဲ ပိုက္ဆံ ရတာ ပဲ သိတယ္..သူတို သင္ ခဲ ့ ရ တာ ေတြ နဲ့ က တျခားစီပဲ …အဲ ဒီေတာ ့ သိသိမသိသိပိုက္ဆံ ရတာ ပဲ ဆို ျပီး မတတ္ပဲ နဲ့ လုပ္ေရာ ..ေနာက္ ဆံုးေသာက္ တလြဲေတြ ျဖစ္ေတာ ့ မွဟို လူ ေၾကာင္ ့ ဒီလူေၾကာင္ ့ ဆို ျပီး လႊဲ ခ်……
(ဒုတိယ ပိုင္ း ကို ဆက္လက္ အားေပး ပါ ရန္)

Thursday, 13 March 2008

မႏ ၱေလးသြားေတာလား


ျပီးခဲ့တဲ့ရက္ ပိုင္းတြင္း က ရန္ကုန္သားတေယာက္မႏ ၱေလးေရာက္ခဲ့ တယ္ ဗ်...ေရာက္တဲ့ေန ့ မွာ ပဲ မီးေလာင္တာနဲ့ တိုးခဲ့ တယ္...အံ ေရာ ဒီႏွစ္အတြင္းမီးေလာင္တာ နည္းနည္းေလာင္လိုက္မ်ားမ်ားေလာင္လိုက္နဲ့ စုစုေပါင္းကိုးၾကိမ္ေလာက္ ရွိျပီတဲ့..ခုေနာက္ဆံုးေလာင္တာကေတာ ့ ကားသံုးစီးေလာင္သြားတယ္တဲ့..က်ံဳးနေဘးနားမွာဆိုပဲ......
ဒါနဲ့ပဲ ျမိဳ ့ ထဲ ေလွ်ာက္လည္တယ္ေပါ့ ဗ်ာ...လက္ထဲ မွာလဲ ကင္မရာေလးက ပါေတာ ့ ..လက္ကျမင္းမိတယ ္ ဆိိုပါေတာ ့ .....ေနက ပူ ဖုန္ကထူူေတာ ့ ေနရာ အႏွံ ့ေတာ ့ မသြားႏုိင္ပါဘူး...ေတြ ့သေလာက္ ျမင္သေလာက္ ပါ ...
ရဟန္းပ်ိဳေတြ ကိုရင္ေလးေတြ ဆြမ္းခံ ရ တာ မလြယ္ ဘူးဗ်...တအိမ္နဲ့့တအိမ္ကားတြယ္စီးျပီး ၾကြ ရ တာ. .ျပီးေက်ာင္သားေက်ာင္းသူေတြ က်ေတာ ့ ေရာ ေက်ာငး္တက္ဖို ့ အတြက္ မိန္းခေလးေတြ ပါကားတြယ္စီးရ တာ. .ခ်ီးက်ဳးတယ္ ဗ်ာ..ပညာေရးအတြက္ကူညီပံ့ ပိုးတယ္ဆိုတာဘယ္ေနရာ မွာ လဲ မသိဘူုးေနာ္ ...ဆရာဆရာမေတြ လဲ (လက္ရွိအလုပ္ေလးမျပဳတ္ေရး..ေဖာ္လံ ဖားျပီးမ်က္ႏွာခ်ိဳေသြး)ေနၾကတာထင္ပါရဲ့ ..ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြ အတြက္ ဘာမွာ မၾကည့္ က်ေတာ ့ဘူး...အမွန္ကိုအမွန္အတိုင္း..ဘယ္သူမွမေျပာရဲ ၾကမတင္ ျပရဲၾကဘူး...မရွုက္ၾကဘူးလားမသိဘူး
ဘုရားၾကီးတ၀ိုက္မွာေတာ ့ သားေထာက္သမီးခံ မရွိဆင္းရဲ ႏြမ္းပါတဲ့သက္ၾကီးရြယ္အိုေတြ တန္းစီျပီးအလွဴ ခံ ေနၾကတာစိတ္မေကာင္းစရာ ပဲ ..နဲနဲပါးပါး လုပ္ႏိုင္ကိုင္ႏိုင္ေသးတဲ့ အဖိုးအိုေတြ က်ေတာ ့ ပံုပါအတိုင္း အိုးတိုက္ စက္ဖြဲျပာကိုအထမ္းေလးနဲ့ ေရာင္းၾကတယ္..အရင္းႏွီး က လဲ မရွိမွမရွိပဲ ..အရင္းမလိုတဲ့နည္းေပါ့ေနာ္ ...
ေတြ ့ သမွ်ျမင္သမွ်ေတြ ေလွ်ာက္ေရး ရင္ လဲ ေရးလို ့ ကုန္မွာ မဟုတ္ဘူးဗ်ာ...ျပီးေတာ ့ လဲ စိုးရိမ္တာတခုက ရန္ကုန္သားတင္္ျပထားတဲ့ ျမင္ကြင္းေတြ မရွိေအာင္..ေတာင္းစားတဲ့ သူေတြ ဒီေနရာမေတာင္း၇ဘူးဟိုေနရာမေတာင္းရဘူး ဆိုျပီး..အေျမာ္ျမင္ၾကီးစြာနဲ့ ေမာင္းထုတ္ရင္ဒုကၡ...ေတာ္ၾကာ..ေတာ္ၾကာ..(သိတယ္ဟုတ္)

Wednesday, 12 March 2008

ကပ္ပါးေကာင္မ်ားက်ေနာ္တို ့ ကိုေမာင္သီးဆိုသူတေယာက္ က cbox မွာ၀င္ေရးလာတယ္ေခ်ာင္ၾကိဳေခ်ာင္ၾကားကပံုေတြ ကိုရိုက္ ျပီးေတာ ့ အစိုးရ ကိုသိကၡာမခ်ပါနဲ့တဲ့..ေျပာ ပံုေလးက..အျပည္ ့ အစံုကိုကူယူေဖာ္ျပလိုက္ ပါ တယ္….

ေမာင္သီး: အဆိုးျမင္ စိတ္ဓါတ္ေတြနဲ႔ အစိုးရ သိကၡာက်ေအာင္ လိုက္ခ်မေနပါနဲ႔ ခင္ဗ်၊ ဘယ္သူ႕ အတြက္မွ မေကာင္းပါဘူး

5 Mar 08, 04:54

ေမာင္သီး: ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ ဆင္းရဲ မြဲေတတဲ့ ျမင္ကြင္းေတြ ရိွပါတယ္

5 Mar 08, 04:53

ေမာင္သီး: ေဂ်ာင္က်ိဳေဂ်ာင္ၾကားက ပံုေတြကို အျပစ္ရွာလိုက္ ရိုက္ေမပါနဲ႔

က်ေနာ္ တို ့ လိုေဖာ္ေကာင္နဲ ့ လဲ ေတြ ေရာ..အနာေပၚဒုတ္က်အခံ ရ ျဖစ္ျပီေပါ ့ ..သူတို ့ လိုကပ္ပါးေကာင္ေတြ ရွိေနၾကလို ့ လဲက်ေနာ္ တို ့ ျပည္သူေတြ လံုးပါးပါးရ တာ ပါ..။က်ေနာ္တို ့ ကေတာ ့ ထင္တယ္..လူၾကီးလမ္းေၾကာင္းရွိလို ့ လမ္းေဘးသစ္ပင္ေတြ ကို ထံုးသုတ္…ျခံစည္းရိုးေတြ ကို ၀ါးကပ္ေလးကာျပီးထံုးသုတ္…ဖာရာဗရပြနဲ့လမ္းေတြ ကိုသဲျဖဴးျပီးခဏတာၾကည္ ့ ေကာင္းေအာင္ ျပင္..တိုက္ပံုျဖဴေလး၀တ္္.. လက္အုပ္ကေလခ်ီမ်က္ႏွာေပးကေၾကာင္ေသမမ်က္ႏွာေပးေလးနဲ ..ပါမစ္ေလးမ်ားခ်ေပးခဲ့ေလမလားဆိုျပီးေမွ်ာ္လင္ ့ ခ်က္ေတြ နဲ့ဖားယားေနသူေတြ ထဲ မွာေမာင္သီးတေယာက္ကိုျမင္ေယာင္လာတယ္….

ခုလိုေမာင္သီးစလိုက္လို ့ အေပၚမွာတင္ထားတဲ့ ဓါတ္ပံုေလးေတြထပ္မံေဖာ္ျပလိုက္ ပါတယ္…အဲဒီကေလးေတြ ဟာမိဘေတြ က ေက်ာင္းမုန္ ့ ဖိုးမေပးႏိုင္ လို ့ ေက်ာင္မုန္ ့ ဖိုးရဖို ့ အတြက္ ျမစ္ကမ္းနေဘး..က မ္းစပ္မွာသံတိုသံစရွာျပီးအေလးခ်ိန္နဲ့၀ယ္သူဆီမွာျပန္ေရာင္းရတယ္..ရတဲ ့ ပိုက္ ဆံေလး..ငါးဆယ္တစ္ရာကိုမွေက်ာင္းမွာမုန္ ့ ၀ယ္စားရတယ္ ..ဒီကေလးေတြ ဟာအခ်ိန္မေရြးေရနစ္ႏိုင္တယ္..ေျခေထာက္ကို သံစေတြ ပုလင္းကြဲေတြစူးႏုိင္တယ္…ေလ

တကယ္လိုမ်ားေမာင္သီးရယ္ဒီကေလးေတြ ဟာမင္းသားသမီးေလးေတြ ျဖစ္ခဲ့ မယ္..ျဖစ္ေနမယ္ဆိုရင္…ဒီစကားမ်ိဳးေတြ ကိုမင္းေျပာႏို္င္ပါဦးမွာလား…

ရန္ကုန္သားတေယာက္ကေတာ ့ ဆက္လက္ျပီးေဖာ္ေကာင္ လုပ္ေနဦးမွာ ပါ…ကို ယ္ ့ေပါင္ကိုလွန္ေထာင္းေနဦးမွာပါ….အားေပးေနသူအားလံုးကိုေက်းဇူးတင္္ပါတယ္…ဖံုးဖိထားတာေတြ ေပၚကုန္လိုစိတ္ညစ္သြားသူေတြ ကိုလဲ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္…

Thursday, 6 March 2008

သတင္းစာမွျပည္သူအေပၚျခိမ္းေျခာက္မွု ့...ယေန ့ ထုပ္ေ၀ေသာျမန္မာ ့အလင္းသတင္ းစာ တြင္၅လပိုင္းတြင္ျပဳလုပ္ မည္ ့ ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ေထာက္ခံမဲမေပးသည္ ့ သူမ်ားကိုျခိမ္းေျခာက္သည္ ့စာသားမ်ိဳးပါရွိလာပါသည္ ။အထက္ ပါ စာသားသည္လြတ္လပ္စြာဆႏၵမဲ ေပးခြင္ ့ ကိုေဖာက္ဖ်က္ရာေရာက္ ပါ သည္။ထို ့ အျပင္နအဖ၏ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ထားရွိေသာမရိုးေျဖာင္ ့ ေကာက္က်စ္မည္ ့ အရိပ္ေရာင္ မ်ားသည္သိသာထင္ရွားစြာေပၚေပါက္လာပါသည္..။ထိုေၾကာင္ ့ အမ်ားျပည္သူတို ့ အေနျဖင္ ့ မိမိဆႏၵျဖင္ ့ လြတ္လပ္စြာမဲေပးခြင္ ့ ရ ရွိေရးအတြက္ျပည္ သူတိုငး္တြင္ တာ၀န္ ရွိပါသည္ ။
နအဖ မွ ယခုကဲ့သို ့ ျခိမ္းေျခာက္မွဳ ့ မ်ားဆက္လက္ေပၚေပါက္လာပါက ဆႏၵခံယူပြဲအား(လံုး၀)ဆန္ ့ က်င္သည္ ့ အေနျဖင္ ့ ဆႏၵခံယူပြဲအားအသိအမွတ္မျပဳသင္ ့ ပါေၾကာင္းတိုက္တြန္းလိုက္ပါသည္..။

Tuesday, 4 March 2008

ရွု ့ခင္းလားဘ၀ျမင္ကြင္းလား......ယခုျမင္ေတြ ့ေနရ တဲ့ ျမင္ ကြင္းေတြ ကို သံုးသပ္ၾကည္ ့ ၾက ပါ စို ့.......
ရွု ့့ခင္းေတြ က သာယာမွ ု ေတာ ့ ရွိ ပါ ၏ ။ သို ့ ေသာ ္ဤ ၀န္းက်င္တြင္ မွီတင္ းေနထိုင္ ၾကေသာ သူ မ်ားသည္..ထမင္းတနပ္ အတြက္ ပင္ပန္းၾကီး စြာရွာေဖြ ေနၾက ရ ပါ သည္..။၀မ္းေရးအတြက္ အခ်ိန္ျပည့္ ရုန္းကန္ေနၾက သူ မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင္ ့ လဲ အသိအျမင္ ဗဟုသုတမ်ားလဲ နည္း ပါ းၾက ပါ သည္ ။ဤကဲ့ သို ့ ဘ၀မ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾက ေသာေက်းလက္ ျပည္ သူ အမ်ားအျပား ရွိ ၾက ပါ သည္..။ထို အရာ မ်ားကိုေတာ ့ က်ေနာ္ တို ့ ေခါင္းေဆာင္ ၾကီး မ်ား က သဘာ ၀ အလွျမင္ ကြင္ း မ်ား ဟု စကားလွလွ သံုးထား ၾက ပါ သည္ ။အမွန္မွာ…ငတ္မြတ္ေနၾကသည္ ့ ျပည္ သူ မ်ား…မနက္ ျဖန္အတြက္ထမင္းတနပ္ ကို ပူပင္ ေနၾက သူ မ်ား…အရာရာ ခ်ိဳ ့တဲ့ ေနၾက သည္ ့ ျပည္သူမ်ားသာျဖစ္ ပါ သည္…။ထိုကဲ့ သို ့ အသိျမင္ နဲ ပါ းဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးေနၾက ျပည္သူမ်ားကို..ေခ်ာ ့ တခါေျခာက္ တလွည္ ့ျဖင္ ့ ဆႏၵခံ ယူပြဲ အတြက္ ေခါင္ းေဆာင္ ၾကီးမ်ားအသံုးခ်မည္ ့ အေရး
ရင္ ေလး မိပါ သည္ ……

Monday, 3 March 2008

ေခတ္မွီတိုးတက္ေသာႏိုင္ငံေတာ္သစ္ဆီသို ့...

တို္င္ း ျပည္ၾကီးေခတ္မွီတို း တက္ လာေသာေၾကာင့္ ျပည္ သူမ်ား ယခုပံုတြင္ေတြ ့ ျမင္ ရ သည္ ့ အတိုင္ း ၾကီးပြားခ်မ္းသာေနၾက ပါ သည္ ။
ေခတ္မွီ ေစ်းသစ္ ၾကီး မ်ားမွာ လဲ ဤ ကဲ့ သို ့ စည္ ကားသိုက္ ျမိဳက္ စြာျဖင္ ့…