Sunday, 27 April 2008

မဲ ရံုမွုးတဦး ၏ဖြင္ ့ဟခ်က္ရန္ကုန္ျမိဳ ့တြင္ေနထိုင္ၾကေသာျပည္သူမ်ားႏွင္ ့့အျခားျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းအသီးသီး မွဆႏၵ မဲေပးၾကမည့့္္ ျပည္သူ အားလံုး သို ့ အသိေပးလိုက္ပါသည္။
လာမည့္ေမလ (၁၀)ရက္ေန ့တြင္ေထာက္ခံသည္ျဖစ္ေစ ကန့္ကြက္သည္ျဖစ္ေစကာမူအေျခခံဥပေဒ အား တတိုင္းျပည္လံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ ဆႏၵသေဘာထား စစ္တမ္းေကာက္ယူရန္အတြက္ ယခုအခါတြင ္ ျမိဳ့နယ ္ ၊ရပ္ကြက ္ အသီးသီးမွ ေက်ာင္းဆရာ၊ဆရာမမ်ား ကိုအဓိကထား၍အျခားေသာ ဌာနမ်ားမွ ၀န္ထမ္းမ်ားအပါအ၀င္ ထိုသူတုိ ့ကိုမဲရုံ မွဳးု မ်ားအျဖစ္ခန့္အပ္ရန္အတြက္သင္တန္းမ်ားပို ့ခ်လွ်က္ရွိပါသည္ ။
ထိုသို့ မဲရံု မွုးသင္တန္းပို့ခ်ရာတြင္ အခ်ိဳ ့ေသာ ပို့ခ်ခ်က္မ်ားသည္ နအဖ စစ္အစိုးရ၏ ေကာက္က်စ္သည္ ့အခ်က္မ်ားပါ၀င္ေနေၾကာင္း အဆိုပါသင္တန္းတက္ခဲ့ ရသည္ဆရာမတစ္ဦး ကဆိုပါသည္ ။
အဓိကအားျဖင့္မဲေရတြက္ရာတြင္အေျခခံဥပေဒအားေထာက္ခံသည္သေကၤတအျဖစ္ အမွန္ျခစ္အမွတ္အသား အားပံုတြင္ပါရွိသည့္အတိုင္း ေဘာပင္ မွင္ရာ မပီမျပင္ မွဳန္၀ါး ျပတ္ေတာက္ေနေစကာ မွဳ ေထာက္ခံ မဲ ဟုသတ္မွတ္ရမည္ ျဖစ္ျပီး ။ကန္ ့ကြက္မဲ သေကၤတ အမွတ္အသား ျဖစ္သည္ ့ ၾကက္ေျခခတ္အမွတ္သားအား အထက္ေဖာ္ ျပပါပံုမ်ားအတိုင္း
မွင္ရာျပတ္ေတာက္ျခင္း ။ ၾကက္ေျခခတ္ေသာ္လည္း အထက္ပါပံုမ်ားအတိုင္း မပီသသည့္အတြက္ ပယ္မဲ အျဖစ္ သတ္မွတ္မည္ဟုပို ့ခ်ခ်က္မ်ားပါ၀င္ေနပါသည္..။ၾကက္ေျခခတ္အမွတ္အသား ပီပီျပင္ျပင္ေပၚ မွသာ ကန္ကြက္မဲ အျဖစ္ သက္မွတ္ ရမည္ဟု ပါရွိပါသည္ ။
၎သက္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ အေရးမပါလွဟုထင္ရေသာ္ လည္း လြန္စြာအေရးၾကီးပါသည္ ။ အထက္ပါ အခ်က္ မ်ား အတိုင္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ရွိေနပါ၍ ကန့္ကြက္မဲမ်ားကို (မပီျပင္မထင္ရွား) ဟုဆိုကာပယ္မဲအျဖစ္သြတ္သြင္းကာ ၎တို ့ဆက္ လက္ရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေထာက္ခံမဲမ်ားကို မ်ားသည္ထက္မ်ားေအာင္ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ လိမ္လည္ ကာ
အႏိုင္ ရရန္ၾကဳိးပမ္းေပလိမ့္ မည္ျဖစ္ပါသည္။
သို ့ပါ၍ဆႏၵ မဲေပးၾကမည့္ျပည္သူအေပါင္းတို ့သည္ ၾကက္ေျခခတ္အမွတ္အသား( X ) ပီပီျပင္ျပင္ ေရးျခစ္ ၍ကန့္ကြက္ၾက ပါစို ့ဟု တိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္.။

…………….ေနာက္ဆက္တြဲ သတင္း…………….

ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း နအဖ အမာခံ မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ၾကံ့ဖြတ္မ်ား ၊စြမ္းအားရွင္မ်ား ကို ညဥ္ ့ နက္ ခ်ိန္ မ်ား တြင္ တိတ္တဆိတ္ ေခၚယူကာ လက္နက္ငယ္သင္တန္းမ်ား ၊ အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္ႏွင္းေရး သင္တန္္းမ်ားကို ပို ့ခ်လွ်က္ရွိေနေၾကာင္း..။
ေနာက္ထပ္သတင္းတခုမွာ မဲဆႏၵ ခံယူပြဲ အတြင္း ၾကံ့ဖြတ္ မ်ား ၊ စြမ္းအားရွင္မ်ား ၊ အရံမီးသတ္မ်ား ၊ၾကက္ေျခနီ မ်ားကိုသာ အဓိကထား ကာတာ၀န္မ်ားေပးထားေသာ္လည္း ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္ေသာ မိခင္ႏွင္ ့ကေလးအဖြဲ ့၀င္မ်ား ၊ အမ်ိဳးသမီးေရးရာစေသာ (နအဖ) ၏ ေမာင္းမမိတ္သံ ရံေရြေတာ္မ်ားအား ပြဲထုတ္ျခင္းမရွိေသးပါ..။အခ်ိဳ ့ေသာသူမ်ား၏ခန္ ့မွန္းခ်က္အရမူ အဆို ပါအမ်ိဳးသမီးမ်ားအား မဲေရတြက္ အခ်ိန္တြင္မွ ျပည္သူမ်ားဟုအေရျခံဳ လက္၀ါး၇ိုက္ကာ မဲေရတြက္သည္ ့အခ်ိန္တြင္မွပြဲ ထုတ္လာႏိုင္သည္ဟု ခန္ ့မွန္းေနၾကပါသည္

Thursday, 24 April 2008

ကိုယ္ထူကိုယ္ထ မဲဆႏၵ


နအဖ စစ္အစိုးရတက္ျပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ သတင္းစာမ်ား ၊ ရုပ္သံမီဒီယာမ်ား မွာမၾကာခဏေတြ ့ေနရေသာ အသံုးအႏွုန္းစကား တခြန္း ရွိပါသည္ ။ ထိုစကား မွာ (ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး ) ဆုိသည္ ့ စကား ပင္ျဖစ္ပါသည္၊ ျမိဳ ့ငယ္မ်ားေက်းရြာ မ်ားတြင္ ဖြင္ ့ လွစ္ေသာ လမ္းတံတား မ်ားေက်းရြာေသာက္ သံုးေရအတြက္ စက္ေရတြင္းမ်ား ၊ စာၾကည္ ့ တိုက္ မ်ား ၊ေဆးေပးခန္းမ်ား စသည္ ့ အမ်ားျပည္ သူမ်ားႏွင္ ့ ပက္သတ္ေသာ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထစနစ္ ျဖင္ ့ ျပည္ သူမ်ားမွေငြေက်းအကုန္အက်ခံကာမိမိတို ့ ျမိဳ ့ ေက်းရြာ သာယာေရးအတြက္တည္ေဆာက္ကာ ေဆာင္ ရြက္ ၾကရ ပါသည္။

အားလံုးျပီးစီး ရ်္ဖြင္ ့ ပြဲ အခန္းအနားေရာက္ ျပီဆို မွျဖင္ ့ စစ္ယူနီေဖာင္းၾကီးမ်ားျဖင္ ့ အရွက္ မရွိတက္ေရာက္ ျပီး ဖြင္ ့ ပြဲ ဆိုျပီးဖဲၾကိဳးျဖတ္ဖြင္ ့ လွစ္ကာ သတင္းစာမ်ား ၊ ရုပ္သံမီဒီယာမ်ားတြင္ ထို သူတို ့ ၏ ရုပ္ပံုမ်ားကို အသားေပးေဖာ္ ျပလာပါေတာ ့ သည္။

23.4.2008 သတင္းစာပါေဆာင္းပါတခုမွာအေတာ္ ပင္ရယ္စရာေကာင္းပါသည္။ေဖာ္ျပပါေဆာင္းပါးတြင္ ျပည္တြင္းအတြက္ အဓိက လိုအပ္ေနေသာ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ကို ျပည္သူမ်ားမွကိုယ္ထူကိုယ္ထ စနစ္ျဖင့္ ထုပ္လုပ္ၾကရန္ေရးသားထားပါသည္။ ပံပိုးမွု အေနျဖင္ ့ ႏိုင္ငံေတာ္ မွ နည္းပညာမ်ားကို လမ္းညႊန္ ေပးမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေရးသား ထားပါသည္။

ထို ကိုယ္ထူကိုယ္ထ စနစ္ဆိုသည္ မွာ ျပည္သူမ်ားကို နားလွည္ ့ ပါးရိုက္ ကာ ငါးၾကင္းဆီႏွင္ ့ ငါးၾကင္းေၾကာ ္ ျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။မိမိတို ့ လိုအပ္ခ်က္ကို မိမိတို ့ ျဖည္ ့ဆည္းေနၾကရသည္ ့ ျပည္သူမ်ားအား ခုတံုး လုပ္ကာ အေခ်ာင ္ နာမည္ေကာင္း၀င္ယူေသာလုပ္ရပ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

ႏွစ္ကုန္ကာနီးအခ်ိန္တြင္ သတင္းစာ မ်ားတြင္ေဖာ္ျပေလ ့ရွိေသာတိုင္းျပည္တြင္းတည္ေဆာက္ျပီးသည္ ့လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ စနစ္ျဖင္ ့ တည္ေဆာက္ခဲ့ရသည္မ်ားကိုေတာ ့ ေဖာ္ ျပေလ ့ မရွိပါ။ကိုယ္ထူကိုယ္ထ စနစ္ဆို္သည္ကို္ စာေရးသူအျမင္ႏွင္ ့ေျပာရေသာ္ ျပည္သူေကာင္းၾကိဳးအတြက္နအဖ မွလုပ္ေပးျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ပဲ နအဖ နာမည္ ေကာင္းရေရးအတြက္ ျပည္သူမ်ားမွလုပ္ေဆာင္ေနရျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ေနရာတကာမွာျပည္သူေတြ က ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးေနရ မွေတာ ့ ျပည္သူ ့အက်ိဳးျပဳအစိုးရမဟုတ္မွန္းသိသာပါသည္။

ကိုယ္ထူကိုယ္ထစနစ္မဟုတ္ပဲ ျပည္သူပိုင္ေငြေၾကးမ်ားျဖင္ ့ ၾကီးမားခန္ ့ထည္စြာတည္ေဆာက္ေနသည္ ့ေနရာကိုျပပါဆိုလွ်င္ေတာ ့ ၾကပ္ေျပးကုန္းေနျပည္ေတာ္ ၾကီးသာျဖစ္ပါသည္။ထိုေနျပည္ေတာ္ၾကီးအားလဲ နအဖ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားမွ သူတို ့ ပိုင္ေငြေၾကးမ်ားျဖင္ ့ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ တည္ေဆာက္ ခဲ့ပါလွ်င္ တိုင္းျပည္ၾကီးမွာ ယခုေလာက္ဆင္းရဲက်ပ္တည္း မွု ့မျဖစ္ႏိုင္ပါ။က်ြႏ္ုပ္တိုင္းတိုင္းျပည္ မွ ထြက္သမွ် သဘာ၀ သယံဇာတ မ်ားေရာင္းခ်ရသည္ ့ေငြမ်ားျဖင္ ့ ေနျပည္ေတာ္ ၾကီး တည္ေဆာက္ရာတြင္ အသံုးျပဳမည္ ့အစား ျပည္သူ ့ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ၊ ျပည္သူေတ ြ လိုအပ္ခ်က္ အတြက္ အသံုးခ်ခဲ့ ပါမည္ ဆိုလွ်င္စာေရးသူအေနျဖင္ ့ နအဖ စစ္ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ား သက္ေတာ္ ရာ ရာေက်ာ္ ရွည္ ပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္း မိ မွာ အမွန္ပင္ ျဖင့္ပါသည္..။ထိုသို ့ မဟုတ္ပါရ်္ ယခုအခါမွာေတာ ့ ေန ့စဥ္………….

ေနရာတကာမွာ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ စနစ္ က်င္ ့ သံုးေနရေသာ ျပည္သူမ်ားသည္ လာမည္ ့ေမလ မွာျပဳလုပ္မည္ ့အေျခခံဥပေဒ အတည္ ျပဳ ပြဲ မွာျဖင္ ့ လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္အတိုင္း ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ စြာ ဆႏၵမဲေပး ကန္ ့ကြက္ ၾကပါစို ့ လို ့ ျပည္သူအားလံုးအားတိုက္တြန္းလိုက္ ရ ပါသည္ ခင္ဗ်ား…။

Friday, 18 April 2008

တီရွပ္မ်ားလိုက္လံသိမ္ဆည္းျခင္း...

မဟာသၾကၤန္ပြဲေတာ္ ကာလအတြင္းက လူငယ္ေတြ ၾကားမွာအနီေရာင္အျဖဴေရာင္တီရွပ္တမ်ိဳးကို၀တ္ဆင္ကာသၾကၤန္ေရကစားခဲ့ ၾကတယ္လို ့ သိရ ပါတယ္..။အဆို ပါတီရွပ္၏စေတကာဒီဇိုင္း မွာအထက္ပါ ပံုအတိုင္ းျဖစ္သည္…။စေတ ကာဒီဇုိင္ းမွာ မူ (RFA)သတင္းဌာ နွ မွတင္ျပခဲ့သလို ပဲ..မူးယစ္ေဆး၀ါးဆန္ ့ က်င္ေရးအတြက္ ယူဆႏိုင္သလို၊နအဖ၏လမ္းစဥ္(၇)ခ်က္ မွ ေလးဆင္ ့ ေျမာက္ျဖစ္ေသာလူထုဆႏခံယူပြဲအားဆန္ ့ က်င္ သည္ ့ သေဘာယူဆရ်္လည္းရႏိုင္ ပါသည္..။

ယခုအခါတြင္အာဏာပိုင္မ်ားဖက္ မွ၄င္းတီရွပ္မ်ား၀တ္ဆင္ခဲ့ ၾကေသာလူငယ္မ်ားထံမွတီရွပ္မ်ားကိုလိုက္ လံသိမ္းဆည္းေနေၾကာင္းရန္ကုန္သားဘေလာ ့ သို ့ တီရွပ္အသိမ္းခံရသူလူငယ္တဦးမွသတင္းေပးပို ့ လာ ပါသည္..။

Friday, 11 April 2008

အမွန္တကယ္တိုးတက္ေနပါသည္...
ရန္ကုန္ ၊ မႏ ၱေလး ႏွင္ ့ အျခားျမိဳ ့ၾကီးမ်ားတြင္ လိုင္းေျပးဆြဲ ၾကသည္ ့ ကားအစီ းေရသည္ခရီးသြားလာသည္ ့ လူဦးေရထက္ စာလွ်င္ အလြန္နည္းပါး လာပါသည္။ခရီသြားသူဦးေရမ်ားေသာ္လဲ ယာဥ္အစီးေရမလံုေလာက္ သျဖင္ ့ ပံုတြင္ ျမင္ေတြ

ရ သည္ ့ အတိုင္ းအႏၷရယ္ၾကီးစြာျဖင္ ့ ခရီးသြားလာ ၾက ရ ပါသည္ ။ေလာင္စာဆီေစ်းႏွုန္းျမင္ ့ တက္လာေသာေၾကာင္ ့ လဲ ေမာ္ ေတာ္ ယဥ္ပိိုင္ရွင္ မ်ားအေနႏွင့္ တြက္ ေျခကိုက္ ေအာင္ ခရီးသည္ မ်ားကို ကားေခါင္မိုးအေပၚမွာ ပါတင္ ေဆာင္ ၾကရ ပါသည္..။ ယဥၤထိမ္းရဲမ်ားအေနႏွင္ ့ ဖမ္းဆီးအေရးယူ ၾကသည္ဆိုေသာ္ လဲ ျမိဳ ့အစြန္မ်ားတြင္..စပယ္ယာႏွင္ ့ ေမာ္ ေတာ္ ပီကယ္.စကၠဴျခေသၤ ့ေတြႏွင့္နားလည္ မွု ့ယူသြားၾကတာမ်ားပါသည္။

အဓိက ဇစ္ျမစ္မွာယခုလက္ရွိအစိုးရသည္ေမာ္ေတာ္ယဥ္မ်ားတင္ သြင္ းရာတြင္ အဆမတန္ အခြန္မ်ားေကာက္ခံထားျခင္းေၾကာင္ ့ ျဖစ္သည္။အလကားနီးပါးရရွိသည္ ့ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ ့ မ်ားကို ျပည္ပသို ့သာ ဦးစားေပးေရာင္းခ်ေနေသာေၾကာင္ ့ျပည္တြင္ းလိုအပ္ေသာေလာင္စာဆီကို လံုေလာက္ ေအာင္ သင္ ့တင္ ့ေသာ ေစ်းႏွုန္းမ်ားသို ့ ေလွ်ာ ့ ခ်သင္ ့ ပါသည္။ေမာ္ေတာ္ ယဥ္တစီး၏အနိမ့္ ဆံုးေစ်းႏွုန္းမွာေငြက်ပ္သိန္းတရာ ၀န္းက်င္ တြင္ ရွိပါသည္။ ထိုေစ်းႏွုန္းသည္စုတ္ျပတ္ေနေသာကားမ်ားကို ဖာေထးေရာင္းခ်ၾကသည္ ့ ေစ်းျဖစ္ပါသည္။ယခုကဲ့သို ့အိုမင္း ေဟာင္း ႏြမ္းေနေသာကားမ်ားကို ခရီးသည္တင္ေဆာင္ ရာတြင္လည္း၀န္တန္ခ်ိန္အဆမတန္တင္ ေဆာင္ ၾကသည္ ့ အတြက္ ခရီးသြားျပည္ သူမ်ားအေနျဖင္ ့ မ်ားစြာအႏၷရယ္ၾကီမားလွပါေၾကာင္းတင္ ျပလိုက္ ရ ပါသည္။

Monday, 7 April 2008

အေမတေယာက္ ဆံုးရွံဳးျခင္း...

ယေန ့ နံနက္ (8း37) အခ်ိန္တြင္ မႏ ၱေလးျမိဳ ျ့ပည္သူ ့ေဆးရံုၾကီတြင္ျပည္သူတို ့ ခ်င္ခင္ေလးစားရပါေသာ စာေရးဆရာမၾကီး လူထု ေဒၚအမာ ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္းၾကား သိရသည္ ့ အတြက္မိသားစုႏွင္ ့ အတ ူထပ္တူ ၀မ္းနည္း ရပါေၾကာင္း…ႏွင္ ့ က်ေနာ္တို ့အားေမတၱာအစစ္အမွန္တို ့ ကို ေပးစြမ္းႏိုင္သည္ ့မိခင္တေယာက္ဆံုးရွဳ ံး သကဲ့သို ့ မ်ိဳးခံစာ းရပါေၾကာင္း….။

ရန္ကုန္ျပည္သူမ်ားဘေလာ ့ မွ၀မ္းနည္းမွတ္တမ္းတင္လိုက္ ပါသည္..။

ယခုလိုအခ်ိန္တြင္ အေမလူထုေဒၚအမာ၊ဆရာၾကီးေၾကးမံုဦးေသာင္းတိ ု ့ကြယ္လြန္ခဲ့ ျခင္းသည ္ အစားထိုးမရေသာ ဆံုးရွံုး မွု ့ မ်ားျဖစ္ပါေၾကာင္း…တင္ျပလိုက္ပါသည္။

ဆန့္က်င္ဖက္

ယခု လ ၄ ရက္ေန ့ က ထိုင္းႏိုင္ငံ မယ္ေတာ္ ေက်ာင္ းၾကီးတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ စုေပါင္ရွင္ ျပဳ ပြဲတြင္ သီးေလးသီးေဆးေရာင္ စံု အဖြဲ ့မွ လူ ရႊင္ေတာ္ မ်ားျဖစ္ ၾကေသာ စိန္သီး ပန္းသီး ဇီးသီတို ့ နဲ့အတူ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရးမ်ိဳးဆက္ မွေက်ာင္း သူမရည္မြန္အိမွ တြဲဖက္ က ျပေဖ်ာ္ ေျဖခဲ့တယ္လို ့ သိရ ပါသည္။သီးေလးသီး မွမင္းသမီးနွစ္လက္ စကၤပူမွာသြားေရာက္ေဖ်ာ္ေျဖေနတဲ့အတြက္ စကၤပူသံြားရန္ ဗီဇာမရေသးပဲက်န္ေနေသာ စိန္သီးပန္းသီး ဇီးသီးတို ့အား ကူညီသည့္အေနျဖင့္ ၀၀္ေရာက္က ျပေပးျဖင္းျဖစ္ပါသည္..။ထို ့ အတူပဲ မိဘ မဲ့ ကေလး ငယ္ေလး မ်ားမွလဲ သၾကၤန္သီခ်င္ မ်ားနွင္ ့ က ျပေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ ပါသည္ ။

ယခု လို ျပည္တြင္ း ျပည္ ပ မွ ျမန္မာ မ်ားအေနႏွင္ ့ ႏွစ္ကူးကာလ တြင္ ေကာင္ မွု ့ ကုသိုလ္မ်ားျပဳ လုပ္ေနခ်ိန္တြင္ နအဖ ဗိုလ္ၾကီး မွ လဲ သာမည ဆရာေတာ္ ဘု ရားၾကီး ၏ရုပ္အေလာင္းကို ခိုးယူ ကာမီးရွိဳ ့ ရ်္ ယၾတယာေခ် ကာ အကုသိုလ္အလုပ္မ်ားဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ ေနပါသည္။

Tuesday, 1 April 2008

ျပည္သူေတြ..ထဲ မွ..အသံမ်ား

အသံေတြ …အသံေတြ ..ဆႏၵခံ ယူ ပြဲ မွာ မဲ ထည္ ့ ဖို ့ အေရး အသံေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးၾကားေနရ တယ္…ဗ်ာ ..။

ၾကားရသမွ်..အသံေပါင္းစံု ကို က်ေနာ္ မအားလပ္တဲ့ အတြက္ ယာယီရပ္ဆိုင္းထားတဲ့ ၾကား က ပဲ မေနႏိုင္ ေတာ ့ လို ့ တင္ ျပလိုက္ ရ ပါတယ္…။လာမယ္ ့ ေမလမွာ ျပဳ လုပ္ မယ္ ့ ဆႏၵ ခံ ယူပြဲ နဲ့ ပါတ္ သက္ ျပီးျပည္သူေတြ ၾကားမွာ အမ်ိဳးမ်ိုးအဖံု ဖံု ၾကားေနရ ပါတယ္…ၾကားရတဲ့ အသံေတြ ကေတာ ့ ……………….။

“တို ့ မဲေပးတာ က ေတာ ့ ဟုတ္ပါျပီ…အေျခခံ ဥပေဒ ဆို တာ ပဲ သိတယ္ ဘာေတြ ပါတယ္ ဆိုတာ ခုထိမသိေသးဘူး…ျပီးေတာ ့ ေထာက္ ခံ ဖို ့ ၾကီး ပဲ ထပ္တလဲလဲ ေျပေနတယ္ ..ဘာကိုေထာက္ ခံ ရမွာ လဲ ..ဘာမွန္းမသိပဲနဲေတာ ့ ရမ္းသမ္းမေထာက္ ခံႏိုင္ ဘူး..ကြ ”…..ဒါက..အသံတသံ..။

ေနာက္ တေယာက္ ကေတာ ့ ..“အေျခခံဥပေဒ ဆို တာ ၾကီီး စာအုပ္ထြက္ တယ္ လို ့ ေတာ ့ ေျပာ ေနၾကတယ္…ဖတ္ေတာ ့ ဖတ္ခ်င္ တယ္ …အလားကားေနရင္းပိုက္ ဆံ ကုန္မွာ..စိုးလို ့ ..ျပီးေတာ ့ သူတို ့ ဟာ က ဘက္(စ)ကားေပၚမွာ ဂ်ာနယ္ေရာင္းေနသလို ပဲ ..သိခ်င္ ရင္ ၀ယ္ဖတ္..တေစာင္ မွ.၃၀၀က်ပ္…ဆိုတာမ်ိဳးျဖစ္ေနတယ္..”

ေနာက္ အသံတသံ က..“မဲ ေပး ေထာက္ ခံ ဖို ့ ပဲ ေျပာေနၾကတာ ..ပါးစပ္ က အျမဳပ္တစီစီ က်ေနျပီ…ခုထိ မဲ ပံုးကို မဲ ဘယ္လို ထဲ့ ပါဆိုတာ ေတာင့္ မေၾက ျငာ ၾကေသးဘူး…ဒီေလာက္ အေရးၾကီး တဲ့ ကိ စၥ ကို ..ထမင္းစားေရေသာက္ တဲ့ အလုပ္ ေလာက္ ပဲ သေဘာထားၾကတယ္ထင္ ပါ ့ ..ကြာ..”လို ့ ဆိုတာကတမ်ိဳး…..

တခ်ိဳ ့ ၾကျပန္ေတာ ့ …“သူတို ့ ဘာေတြ ပဲ ဘယ္ေလာက္ ေကာင္ း ေအာင ္ေရးထားထား…လူကို မၾကိဳက္ လို ့ သူတို ့ ခ်မွတ္တဲ့ မူေတြ ကို မၾကိဳက္ ဘူး…အဲဒီေတာ ့ မေထာက္ ခံ ဘူး..ရွင္းရွင္းပဲ …”လို ့ ဆိုျပန္သူ..

ေၾကာက္တတ္တဲ့ သူေတြ က်ျပန္ေတာ ့ လဲ …“ငါတို ့ က ေထာက္ေတာ ့ မေထာက္ ခံ ခ်င္ ဘူး ..ဒါေပမယ္ ့ ..သူတို ့ ကို မေထာက္ ခံ ရ ေကာင္းလားဆိုျပီး …ကိုထည္ ့ တဲ့ မဲကို မွတ္ထား ည ၾကအိမ္လာ ဖမ္းရင္ ဘယ္လို လုပ္ မလဲ လို ့ …မိုးျပိဳ မွာ ေတြ းေၾကာက္ေနသူေတြ လဲ ရွိေသး ရဲ့ …က်ေနာ္ က မေနႏိုင္ လို ့ “ မဲထည္ ့ တဲ့ လူတိုင္ း ကို ဘယ္လို မွတ္မိ ႏိုင္ မလဲ ဗ်..”ဆိုေတာ့ …ခင္ ဗ်ား က လဲ ေျပာ မရ ဘူးေလ ဗ်ာ တဲ့ …က်ေနာ္ တို ့ ေပး ရ မယ္ မဲ က က်ေနာ္ လုပ္တာ လဲ မဟုတ္ဘူး…ခင္ ဗ်ာ း လုပ္ တာ လဲ မဟုတ္ဘူး…..သူတို ့ လုပ္ တာ ဗ်..ေတာ္ ၾကာ.စီနီယာ နံ ပါတ္ေတြ လို မ်ိဳးေတြ ..အမွတ္အသားေတြ ပါမလာ ဘူး လို ့ ခင္ ဗ်ား အာမခံ လားတဲ့ …” အဲ ဒီလို ေတြ းေၾကာက္ ျပီး ..ေျပာမိတဲ့ က်ေနာ္ ပါ …အာမခံ ..လိုက္ ခိုင္းေနသူေတြ လဲ ရွိရဲ့ ……။

အဲ ဒီလူ ေျပာသလို ဆို ရင္ ..မေထာက္ ခံ တဲ့ သူေတြ ကို ဖမ္း မယ္ဆို ရင္ ..ရန္ကုန္တျမိဳ ့ စာအတြက္ ေတာ င္ အဖမ္းခံ ရ မယ္ သူေတြ ထားဖို ့ အင္းစိန္ေထာင္ လို မ်ိဳးေနာက္ထပ္ ေထာင္ တစ္ရာ ေလာက္ ..နအဖ က ၾကိဳ ျပီး တည္ ေဆာင္ ထားရ မယ္ ဗ်…စဥၤးစား ၾက ပါဦး…ရန္ကုန္ျပည္သူေတြ ေရ့ …..။

ဘယ္ သူ ့ ေမးေမး ကန္ ့ကြက္ မဲ ပဲ ထည္ ့ ၾက မွာ ပဲ ….ကန္ ့ကြက္ မွာ က ေတာ ့မပူ ရ ဘူး..အကုန္ကန္ ့ကြက္ မဲ ထည္ ့ မွာ….က်ေနာ္ တို ့ စိုးရိမ္ၾက ရ မွာ က ေခြးသခိုး ..မေအေပး..ကပ္ဖားယပ္ဖားေကာင္ေတြ …လူတပိုင္းတိရိစာၦန္တပို င္း..ၾကံ့ဖြတ္ေတြ မဲ ခို း မွာ ကို ပဲ …..အဲဒီေတာ ့ ….ရန္ကုန္ျပည္ သူအားလံုးကို..က်ေနာ္ ဒီေနရာ ကေန တိုက္ တြန္းလိုက္ မယ္ ဗ်ာ…အားလံုးပဲ မဲ ရံု ကို သြား…ကန္ ့ ကြက္ မဲ ထည္ ့ ၾက…ျပီးရင္ အိမ္မျပန္ၾကနဲ ့ မဲ ေရတြက္ ျပီးသည္ အထိေစာင္ ့ ျပီး ..အားလံုးရဲ့ ေရွ ့ မွာ ေရတြက္ ခိုင္ း ….မျမင္ ကြယ္ရာ မွာေရတြက္ တာ ကို လက္ မခံ ၾက နဲ့ ....မဲေရတြက္ ျပီး ျပီး ျခင္း..ရလာတဲ့ ..အေျဖကို ရပ္ကြပ္ ရံုးေတြ မွာရွိတဲ့ ေၾကာ္ျငာ သင္ ပုန္းေတြ မွာ ေၾကာ္ျငာ ျပီး…ရံုးေရွ ့ မွာ ေၾကာ္ျငာခိုင္ း…ဒီေလာက္ေတာ ့ လုပ္ေပး ၾကပါဗ်ာ….ကို နဲ့ မဆိုင္ သလို မေနၾကပါနဲ့ …ဒီေလာက္ လုပ္ေပးရင္ ပဲ ခင္ ဗ်ားတို ့ တာ ၀န္ေၾကပါျပီ…..ေသတဲ ့ သူေတြ ..ေထာင္က်..ေနတဲ့ သူေတြ အတြက္ ဒီေလာက္ ေလးေတာ ့ လုပ္ ေပး ၾက ပါ….ဗ်ိဳ ့့….

နအဖ ေျပာ ထားသလို …အနည္းဆံုးျပည္သူဆယ္ဦးေရွ ့ မွာ မဲေရတြက္ မွာ ပါဆို တာ အလကား..မယံု နဲ့ ..ၾကည့္ေနလုပ္ျပပါလိမ့္ မယ္….ၾကံ့ဖြတ္အဖြဲ ့ က ျပည္ သူတေယာက္ …စြမ္းအားရွင္ အဖြဲ ့ က ျပည္သူတေယာက္ ..အရံမီးသတ္အဖြဲ ့ က ျပည္ သူတေယာက္…အမ်ိဳးသမီးေရးရာ က ျပည္ သူတေယာက္ …မိခင္ႏွင္ ့ ကေလး…အဖြဲ ့ ျပည္ သူတေယာက္ ..အဲဒီလို တေယာက္တေယာက္ နဲ့ တင္..ဆယ္ေယာက္ျပည္ ့ သြားလိမ္ ့ မယ္…ၾကပ္ၾကပ္ မွတ္ထားပါ…အလကား..မေပးခင္ ညာေနတာေတြ …

ကို ယ္ ့ လည္ပင္း ကို ကိုယ္ၾကိဳးကြင္းမစြတ္ခ်င္ လို ့ ကန္ ့ ကြက္ မဲ ထည္ ့ ခဲ့တာဆိုျပီး အိမ္ကို ရင္ေကာ့.. ျပန္မလာနဲ့…ကိုယ္ထည္ ့ ခဲ့ တဲ့..မဲ ကို..ေခြးသခိုးေတြ က ေထာက္ခံ မဲ ျပန္ေျပာင္းလိုက္ မွ..သူမ်ားက ကို ယ္ ့ လည္ ပင္းၾကိဳးကြင္ စြတ္တာ ခံ ရ မယ္…..မဲ ထည္ ့ ရံု နဲ့ မျပီးဘူး..ကို ထည္ ့ မဲ ဘယ္ ဘ၀ေရာက္ လဲ ဆို တာ ကို ပါအေလးထားၾက..ဖို ့လို အပ္ျပီဆိုတာ ကို ..ျပည္သူအားလံုးကို တင္ ျပအပ္ပါသည္ ……….ခင္ဗ်ား….။