Monday, 24 March 2008

ဆိုးလိုက္တဲ့ ဘ၀..(ဒုတိယ ပိုင္း)


ဒုတိယ ပိုင္းအေန န ဲ ့ က်ေနာ္တင္ ျပခ်င္တာေလးေတြ က ေတာ ့ KTV ၊ (မာဆက္) အႏိွပ္ခန္း၊ စားေသာက္ဆိုင္ မ်ားတြင္ လွည္ ့လည္ ေဖ်ာ္ေျဖ ေရးးအသြင္ေဆာင္ေနၾကတဲ့ ေမာ္ဒယ္မေလးမ်ားအေၾကာင္းျဖစ္ပါတယ္..၊

အဆိူ ပါမိန္းကေလးမ်ားမွာ မ်ားေသာအားျဖင္ ့ ရုပ္ရည္ေခ်ာေမာေျပျပစ္ၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။

အလႊာ အသီးသီးမွ ဆင္းသက္္လာၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္..၊သူတို ့ က်င္လည္ရာ ေနရာမ်ားကေတာ ့ …စားေသာက္ဆိုင္ အမည္ခံ ကာရာအိုေကခန္းမ်ား၊ အလွျပင္ဆိုင္အမည္ခံအႏွိပ္ခန္းမ်ား. .စင္တင္ေတးဂီတအမည္ခံ ေမာ္ဒယ္မေလးမ်ား ထားရွိေသာဆိုင္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္..။စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင္ ့ မိန္းကေလးတို ့ သဘာ၀ အလွတရားမ်ားကို ဗန္းျပကာေငြ ရွာ ၾကေသာေနရာမ်ားျဖစ္ပါသည္..။

ပထမဦးစြာတင္ျပမွာက ကာရာ အိုေကခန္းမမ်ား..တြင္ က်င္လည္ၾကေသာ မိနး္ကေလးမ်ား၏ ဘ၀ အေၾကာင္းျဖစ္ပါသည္..။

ထိုမိန္း ကေလးမ်ားသည္အသက္အားျဖင္ ့ (17 ႏွစ္မွ30)၀န္းက်င္သာရွိၾကပါသည္။ထို မိန္းကေလးမ်ား ရုပ္ရည္ အ တန္သင္ ့ ရွိၾကျပီးပညာေရးအေနႏွင္ ့ေတာ ့ အခ်ိဳ ့က အေျခခံအဆင္ ့ အခ်ိဳ ့ ကေတာ ့ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ေက်ာင္း တက ္ ဆဲ မိန္းကေလးမ်ားပါ ပါ၀င္ ပါသည္။ပထမႏွစ္..ဒုတိယႏွစ္ေက်ာင္း သူမ်ားပါ၀င္ေနၾကမွာထူးျခားမွဳ ့ တခု ျဖစ္ပါသည္..။သူတို ့ ၏ေျပာဆိုခ်က္ အရ ပညာဆက္လက္သင္ရန္အတြက္ ေငြေၾကးမျပည့္ စံုျခင္း၊မိဘမ်ားမွစီးပြားေရးက်ပ္တည္းလာမွဳ ့ ေၾကာင္ ့ ေက်ာင္းစရိတ္ဆက္လက္မပံ့ပိုးႏိုင္ေတာ ့ ျခင္းတို ့ ေၾကာင္ ့ ပညာအတြက္ ဘ၀ က ိ ု ႏွစ္ၾက သူမ်ား ျဖစ္ ပါသည္။ ထိုမိန္းက ေလး မ်ိဳးသည္မ်ားေသာအားျဖင္ ့ အလုပ္သေဘာဆက္ဆံံမွဳ ့မွလြဲရ်္လူသိမခံၾကပါ ။ေနာက္ထိုအထဲတြင ္ အမ်ားဆံုး ေရာက ္ ရွိလာၾကသူမ်ားကေတာ ့ ယခင္အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ နယ္မွေနရ်္လာေရာက္လုပ္ကိုေနၾကသည္ ့ အထည္ ခ်ဳပ္ သမ ေလးမ်ားျဖစ္ပါသည္ ။ျပည္ပ မွလာေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကေသာအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးအေျခေနအရေသာ္၄င္း ၊အစိုးရ၏စီပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေပၚသေဘာထားေျပာင္းလဲလာျခင္းေၾကာင္ ့ ေသာ္၄င္း ၊လွ်ပ္စစ္မီးသံုးစြဲရာတြင ္ လံု ေလာက္စြာမရရွိမွဳ ့ေၾကာင္ ့ေသာ္၄င္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္လုပ္ငန္းမ်ားရပ္ဆိုင္းခဲ့ ၾကပါသည္..။

ထိုအခါတြင္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားမွမိန္းကေလးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္ခဲ့ ရပါသည္..။ ထိုမိန္းကေလးမ်ား သည ္ မိမိ ဘ၀ ရပ္တည္ေရး ႏွင့္ အျခားအလုပ္မ်ားေျပာင္းလဲ လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္အလုပ္ရွားပါးမွဳ ့ တို ့ ေၾကာင္ ့ အ၀င္လြယ္ အထြက္ လြယ္ေငြရလြယ္ေသာကာရာအိုေကခန္းမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကရင္း ယခုတိုင ္ ရုန္းမထြက္ႏိုင္သ ူ အမ်ားအျပားရွိေန ၾက ပါသည္ ။ ေနထိုင္ၾကသည္ ့ ပံုစံမ်ားကေတာ ့ အလွ်င္းသင္ ့ သူမ်ားႏွင္ ့ တိုက္ခန္းမ်ားစပ္္တူဌားရမ္းေနထိုင္ၾကျခင္း ၊ဆိုင္မ်ားမွစီစဥၤေပးေသာအေဆာင္မ်ားတြင္ေနထိုင္ၾကျခင္းမ်ားစသည္ျဖင္ ့ေန ၾက ပါသည္ ။စားေရးေသာက္ေရးအေနႏွင္ ့ ကေတာ ့ မနက္ခင္းပိုင္းတြင္မိမိေငြျဖင္ ့၀ယ္စားညစာ အတြက္မူ လာ ေေရာ က္ ၾက ေသာဧည္ ့ သည္ မ်ားထံမွေက်ြး သမွ် ျဖင္ ့ ခ်ိဳ ့ ခ်န္ ကာ ရသမွ် ေငြ ကိုစုျပီး အေ၀းမွမိဘ မ်ားကိုေထာက္ ပံ့ ၾကပါသည္

အလုပ္ခ်ိန္မွာ ညေန(5း00)ေလာက္မွစတင္ကာည(2း00)ေလာက္ထိရွိၾကပါသည္ ။ထိုဘ၀မ်ားတြင္ ၾကာရွည္ က်င္လည္ ခဲ့ ၾကသည္ ့ မိန္းကေလးအမ်ားစု မွာ က်င္လည္ရာပါတ္၀န္းက်င္ ၏ရိုက္ခတ္မွဳ ့ ေၾကာင္ ့ စိတ္အလိုလိုက္ရင္း အရက္စြဲ ၊ေၾကးစားဘ၀ ၊ေငြ ေၾကးခ်မ္းသာသူမ်ား၏လေပးစနစ္ျဖင္ ့ အငယ္အေနွာင္းဘ၀မ်ားျဖင္ ့ သာနိဂုန္းခ်ဳပ္ရပါေတာ ့ သည္ ။

(မွတ္ခ်က္)

ထိုလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ယခင္က ျမိဳ ့ ၾကီးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ရန္ကုန္ ၊မႏ ၱေလး ၊ေမာ္လျမိဳင္စေသာ ျမိဳ ့ ၾကီးမ်ားတြင္ အဓိ က ေစ်းကြက္ ျဖစ္ခဲ့ ေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္ ရံုးဌာန မ်ား ေျပာင္းေရႊ ့ ဖြင့္လွစ္ရာ ေနျပည္ေတာ္ တြင္ ဆိုင္မ်ား တိတ္တိတ္ပုန္းတိူးခ်ဲ့ ကာေအာင္ ပြဲ ခံ လွ်က္ရွိ္ေနပါသည္

No comments: