Sunday, 27 April 2008

မဲ ရံုမွုးတဦး ၏ဖြင္ ့ဟခ်က္ရန္ကုန္ျမိဳ ့တြင္ေနထိုင္ၾကေသာျပည္သူမ်ားႏွင္ ့့အျခားျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းအသီးသီး မွဆႏၵ မဲေပးၾကမည့့္္ ျပည္သူ အားလံုး သို ့ အသိေပးလိုက္ပါသည္။
လာမည့္ေမလ (၁၀)ရက္ေန ့တြင္ေထာက္ခံသည္ျဖစ္ေစ ကန့္ကြက္သည္ျဖစ္ေစကာမူအေျခခံဥပေဒ အား တတိုင္းျပည္လံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ ဆႏၵသေဘာထား စစ္တမ္းေကာက္ယူရန္အတြက္ ယခုအခါတြင ္ ျမိဳ့နယ ္ ၊ရပ္ကြက ္ အသီးသီးမွ ေက်ာင္းဆရာ၊ဆရာမမ်ား ကိုအဓိကထား၍အျခားေသာ ဌာနမ်ားမွ ၀န္ထမ္းမ်ားအပါအ၀င္ ထိုသူတုိ ့ကိုမဲရုံ မွဳးု မ်ားအျဖစ္ခန့္အပ္ရန္အတြက္သင္တန္းမ်ားပို ့ခ်လွ်က္ရွိပါသည္ ။
ထိုသို့ မဲရံု မွုးသင္တန္းပို့ခ်ရာတြင္ အခ်ိဳ ့ေသာ ပို့ခ်ခ်က္မ်ားသည္ နအဖ စစ္အစိုးရ၏ ေကာက္က်စ္သည္ ့အခ်က္မ်ားပါ၀င္ေနေၾကာင္း အဆိုပါသင္တန္းတက္ခဲ့ ရသည္ဆရာမတစ္ဦး ကဆိုပါသည္ ။
အဓိကအားျဖင့္မဲေရတြက္ရာတြင္အေျခခံဥပေဒအားေထာက္ခံသည္သေကၤတအျဖစ္ အမွန္ျခစ္အမွတ္အသား အားပံုတြင္ပါရွိသည့္အတိုင္း ေဘာပင္ မွင္ရာ မပီမျပင္ မွဳန္၀ါး ျပတ္ေတာက္ေနေစကာ မွဳ ေထာက္ခံ မဲ ဟုသတ္မွတ္ရမည္ ျဖစ္ျပီး ။ကန္ ့ကြက္မဲ သေကၤတ အမွတ္အသား ျဖစ္သည္ ့ ၾကက္ေျခခတ္အမွတ္သားအား အထက္ေဖာ္ ျပပါပံုမ်ားအတိုင္း
မွင္ရာျပတ္ေတာက္ျခင္း ။ ၾကက္ေျခခတ္ေသာ္လည္း အထက္ပါပံုမ်ားအတိုင္း မပီသသည့္အတြက္ ပယ္မဲ အျဖစ္ သတ္မွတ္မည္ဟုပို ့ခ်ခ်က္မ်ားပါ၀င္ေနပါသည္..။ၾကက္ေျခခတ္အမွတ္အသား ပီပီျပင္ျပင္ေပၚ မွသာ ကန္ကြက္မဲ အျဖစ္ သက္မွတ္ ရမည္ဟု ပါရွိပါသည္ ။
၎သက္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ အေရးမပါလွဟုထင္ရေသာ္ လည္း လြန္စြာအေရးၾကီးပါသည္ ။ အထက္ပါ အခ်က္ မ်ား အတိုင္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ရွိေနပါ၍ ကန့္ကြက္မဲမ်ားကို (မပီျပင္မထင္ရွား) ဟုဆိုကာပယ္မဲအျဖစ္သြတ္သြင္းကာ ၎တို ့ဆက္ လက္ရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေထာက္ခံမဲမ်ားကို မ်ားသည္ထက္မ်ားေအာင္ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ လိမ္လည္ ကာ
အႏိုင္ ရရန္ၾကဳိးပမ္းေပလိမ့္ မည္ျဖစ္ပါသည္။
သို ့ပါ၍ဆႏၵ မဲေပးၾကမည့္ျပည္သူအေပါင္းတို ့သည္ ၾကက္ေျခခတ္အမွတ္အသား( X ) ပီပီျပင္ျပင္ ေရးျခစ္ ၍ကန့္ကြက္ၾက ပါစို ့ဟု တိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္.။

…………….ေနာက္ဆက္တြဲ သတင္း…………….

ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း နအဖ အမာခံ မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ၾကံ့ဖြတ္မ်ား ၊စြမ္းအားရွင္မ်ား ကို ညဥ္ ့ နက္ ခ်ိန္ မ်ား တြင္ တိတ္တဆိတ္ ေခၚယူကာ လက္နက္ငယ္သင္တန္းမ်ား ၊ အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္ႏွင္းေရး သင္တန္္းမ်ားကို ပို ့ခ်လွ်က္ရွိေနေၾကာင္း..။
ေနာက္ထပ္သတင္းတခုမွာ မဲဆႏၵ ခံယူပြဲ အတြင္း ၾကံ့ဖြတ္ မ်ား ၊ စြမ္းအားရွင္မ်ား ၊ အရံမီးသတ္မ်ား ၊ၾကက္ေျခနီ မ်ားကိုသာ အဓိကထား ကာတာ၀န္မ်ားေပးထားေသာ္လည္း ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္ေသာ မိခင္ႏွင္ ့ကေလးအဖြဲ ့၀င္မ်ား ၊ အမ်ိဳးသမီးေရးရာစေသာ (နအဖ) ၏ ေမာင္းမမိတ္သံ ရံေရြေတာ္မ်ားအား ပြဲထုတ္ျခင္းမရွိေသးပါ..။အခ်ိဳ ့ေသာသူမ်ား၏ခန္ ့မွန္းခ်က္အရမူ အဆို ပါအမ်ိဳးသမီးမ်ားအား မဲေရတြက္ အခ်ိန္တြင္မွ ျပည္သူမ်ားဟုအေရျခံဳ လက္၀ါး၇ိုက္ကာ မဲေရတြက္သည္ ့အခ်ိန္တြင္မွပြဲ ထုတ္လာႏိုင္သည္ဟု ခန္ ့မွန္းေနၾကပါသည္

No comments: