Thursday, 24 April 2008

ကိုယ္ထူကိုယ္ထ မဲဆႏၵ


နအဖ စစ္အစိုးရတက္ျပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ သတင္းစာမ်ား ၊ ရုပ္သံမီဒီယာမ်ား မွာမၾကာခဏေတြ ့ေနရေသာ အသံုးအႏွုန္းစကား တခြန္း ရွိပါသည္ ။ ထိုစကား မွာ (ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး ) ဆုိသည္ ့ စကား ပင္ျဖစ္ပါသည္၊ ျမိဳ ့ငယ္မ်ားေက်းရြာ မ်ားတြင္ ဖြင္ ့ လွစ္ေသာ လမ္းတံတား မ်ားေက်းရြာေသာက္ သံုးေရအတြက္ စက္ေရတြင္းမ်ား ၊ စာၾကည္ ့ တိုက္ မ်ား ၊ေဆးေပးခန္းမ်ား စသည္ ့ အမ်ားျပည္ သူမ်ားႏွင္ ့ ပက္သတ္ေသာ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထစနစ္ ျဖင္ ့ ျပည္ သူမ်ားမွေငြေက်းအကုန္အက်ခံကာမိမိတို ့ ျမိဳ ့ ေက်းရြာ သာယာေရးအတြက္တည္ေဆာက္ကာ ေဆာင္ ရြက္ ၾကရ ပါသည္။

အားလံုးျပီးစီး ရ်္ဖြင္ ့ ပြဲ အခန္းအနားေရာက္ ျပီဆို မွျဖင္ ့ စစ္ယူနီေဖာင္းၾကီးမ်ားျဖင္ ့ အရွက္ မရွိတက္ေရာက္ ျပီး ဖြင္ ့ ပြဲ ဆိုျပီးဖဲၾကိဳးျဖတ္ဖြင္ ့ လွစ္ကာ သတင္းစာမ်ား ၊ ရုပ္သံမီဒီယာမ်ားတြင္ ထို သူတို ့ ၏ ရုပ္ပံုမ်ားကို အသားေပးေဖာ္ ျပလာပါေတာ ့ သည္။

23.4.2008 သတင္းစာပါေဆာင္းပါတခုမွာအေတာ္ ပင္ရယ္စရာေကာင္းပါသည္။ေဖာ္ျပပါေဆာင္းပါးတြင္ ျပည္တြင္းအတြက္ အဓိက လိုအပ္ေနေသာ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ကို ျပည္သူမ်ားမွကိုယ္ထူကိုယ္ထ စနစ္ျဖင့္ ထုပ္လုပ္ၾကရန္ေရးသားထားပါသည္။ ပံပိုးမွု အေနျဖင္ ့ ႏိုင္ငံေတာ္ မွ နည္းပညာမ်ားကို လမ္းညႊန္ ေပးမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေရးသား ထားပါသည္။

ထို ကိုယ္ထူကိုယ္ထ စနစ္ဆိုသည္ မွာ ျပည္သူမ်ားကို နားလွည္ ့ ပါးရိုက္ ကာ ငါးၾကင္းဆီႏွင္ ့ ငါးၾကင္းေၾကာ ္ ျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။မိမိတို ့ လိုအပ္ခ်က္ကို မိမိတို ့ ျဖည္ ့ဆည္းေနၾကရသည္ ့ ျပည္သူမ်ားအား ခုတံုး လုပ္ကာ အေခ်ာင ္ နာမည္ေကာင္း၀င္ယူေသာလုပ္ရပ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

ႏွစ္ကုန္ကာနီးအခ်ိန္တြင္ သတင္းစာ မ်ားတြင္ေဖာ္ျပေလ ့ရွိေသာတိုင္းျပည္တြင္းတည္ေဆာက္ျပီးသည္ ့လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ စနစ္ျဖင္ ့ တည္ေဆာက္ခဲ့ရသည္မ်ားကိုေတာ ့ ေဖာ္ ျပေလ ့ မရွိပါ။ကိုယ္ထူကိုယ္ထ စနစ္ဆို္သည္ကို္ စာေရးသူအျမင္ႏွင္ ့ေျပာရေသာ္ ျပည္သူေကာင္းၾကိဳးအတြက္နအဖ မွလုပ္ေပးျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ပဲ နအဖ နာမည္ ေကာင္းရေရးအတြက္ ျပည္သူမ်ားမွလုပ္ေဆာင္ေနရျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ေနရာတကာမွာျပည္သူေတြ က ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးေနရ မွေတာ ့ ျပည္သူ ့အက်ိဳးျပဳအစိုးရမဟုတ္မွန္းသိသာပါသည္။

ကိုယ္ထူကိုယ္ထစနစ္မဟုတ္ပဲ ျပည္သူပိုင္ေငြေၾကးမ်ားျဖင္ ့ ၾကီးမားခန္ ့ထည္စြာတည္ေဆာက္ေနသည္ ့ေနရာကိုျပပါဆိုလွ်င္ေတာ ့ ၾကပ္ေျပးကုန္းေနျပည္ေတာ္ ၾကီးသာျဖစ္ပါသည္။ထိုေနျပည္ေတာ္ၾကီးအားလဲ နအဖ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားမွ သူတို ့ ပိုင္ေငြေၾကးမ်ားျဖင္ ့ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ တည္ေဆာက္ ခဲ့ပါလွ်င္ တိုင္းျပည္ၾကီးမွာ ယခုေလာက္ဆင္းရဲက်ပ္တည္း မွု ့မျဖစ္ႏိုင္ပါ။က်ြႏ္ုပ္တိုင္းတိုင္းျပည္ မွ ထြက္သမွ် သဘာ၀ သယံဇာတ မ်ားေရာင္းခ်ရသည္ ့ေငြမ်ားျဖင္ ့ ေနျပည္ေတာ္ ၾကီး တည္ေဆာက္ရာတြင္ အသံုးျပဳမည္ ့အစား ျပည္သူ ့ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ၊ ျပည္သူေတ ြ လိုအပ္ခ်က္ အတြက္ အသံုးခ်ခဲ့ ပါမည္ ဆိုလွ်င္စာေရးသူအေနျဖင္ ့ နအဖ စစ္ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ား သက္ေတာ္ ရာ ရာေက်ာ္ ရွည္ ပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္း မိ မွာ အမွန္ပင္ ျဖင့္ပါသည္..။ထိုသို ့ မဟုတ္ပါရ်္ ယခုအခါမွာေတာ ့ ေန ့စဥ္………….

ေနရာတကာမွာ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ စနစ္ က်င္ ့ သံုးေနရေသာ ျပည္သူမ်ားသည္ လာမည္ ့ေမလ မွာျပဳလုပ္မည္ ့အေျခခံဥပေဒ အတည္ ျပဳ ပြဲ မွာျဖင္ ့ လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္အတိုင္း ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ စြာ ဆႏၵမဲေပး ကန္ ့ကြက္ ၾကပါစို ့ လို ့ ျပည္သူအားလံုးအားတိုက္တြန္းလိုက္ ရ ပါသည္ ခင္ဗ်ား…။

No comments: